EwaluacjaRAPORT EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ PROBLEMOWEJ tutajRAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

Wymaganie 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

 

WYNIKI   I   ICH   INTERPRETACJA

Analiza danych uzyskanych z ankiet do rodziców

W ankiecie skierowanej do rodziców chcieliśmy uzyskać informacje na temat znajomości i akceptacji koncepcji pracy przedszkola oraz opinii na jej temat. Rodzice wypełniali dwa kwestionariusze. Jedna z ankiet dotyczyła ogólnej opinii
w odniesieniu do koncepcji pracy przedszkola (jedno pytanie), którą wypełniło
50 rodziców. Drugi kwestionariusz odnosił się do znajomości i akceptacji koncepcji. Tę ankietę poprawnie wypełniło 82 rodziców ( 4 pytania), trzy ankiety były wypełnione
w sposób wykluczający się, nie zostały wzięte pod uwagę. Ankiety zostały rozdane w każdej grupie wiekowej.

Po wcześniejszym zapoznaniu się z Koncepcją Pracy Przedszkola wszyscy ankietowani pozytywnie wypowiedzieli się na jej temat ( 50 rodziców).

Każdy z badanych stwierdził, że zna specyfikę pracy przedszkola, akceptuje ją oraz deklaruje, że nie wymaga ona zmian (tak twierdzi 82 ankietowanych, co stanowi 100% ogółu badanych).

W ostatnim pytaniu ankietowym 80 rodziców uważa, że koncepcja pracy przedszkola spełnia ich oczekiwania, stanowi to 97% ogółu badanych. Pozostali ankietowani – 3%, dwoje rodziców – uważa, że koncepcja częściowo nie spełnia ich oczekiwania, występują w niej „nie równe poziomy”.


Analiza danych uzyskanych z wywiadu z dyrektorem

Celem przeprowadzenia wywiadu z dyrektorem było ustalenie sposobu tworzenia koncepcji, form zapoznawania z nią rodziców oraz planów dotyczących jej modyfikacji.

W wywiadzie z dyrektorem ustalono, że przedszkole pracuje według koncepcji opracowanej przez zespół nauczycieli, bazując na aktualnej misji i wizji rozwoju przedszkola oraz wyznaczonym kierunku działań. Cała Rada Pedagogiczna brała czynny udział w jej tworzeniu. Koncepcja pracy na lata  2014 – 2017 została zatwierdzona we wrześniu 2014 roku, potwierdzone jest to zapisem w protokole z posiedzenia Rady Pedagogicznej. Koncepcja wytycza kierunek rozwoju placówki. Dyrektor również stwierdził, że realizowane  w przedszkolu programy wspierają realizację koncepcji pracy.

Wszelkie założenia koncepcji w opinii dyrektora są znane rodzicom. Informacje takie są przekazywane na zebraniach organizacyjnych i grupowych,  w kącikach dla rodziców, na stronie internetowej przedszkola oraz wszelkich ulotkach wraz z ankietami ewaluacyjnymi. Dyrektor zgodnie stwierdził, że przewiduje czynności związane z analizą koncepcji i jej dalszą modyfikacją.

 

Analiza danych uzyskanych z arkusza spójności realizowanych  programów, projektów edukacyjnych z koncepcją pracy

            Z arkusza spójności wynika, że projekty takie jak: „Klucz do poezji”, „Klub małego odkrywcy”, „Smerfastyczne dzieciaki”, „Mały Poliglota”, „Drzewa przyjaciółmi ludzi  i zwierząt”,  „Magia Świąt Bożego Narodzenia” są spójne z koncepcją pracy przedszkola.  Ich wybrane elementy stanowią części koncepcji pracy przedszkola.

Programy realizowane w przedszkolu takie jak: M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska „Nasze przedszkole”, „Poznam, pokocham, ochronię”, „Jestem istotą społeczną rozumiem siebie i innych”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Przyjaciel Zippiego”, „ Kubusiowi przyjaciele natury”, „Eco Schools” są również spójne z koncepcją pracy przedszkola.

Analiza danych uzyskanych z ankiet dla nauczycieli

            W ankiecie skierowanej do nauczycieli wzięło udział 17 pedagogów. Do tworzenia koncepcji przyczyniło się 12 osób co stanowi 71% ogółu. Pozostałe nauczycielki w tym czasie przebywały na zwolnieniu lekarskim lub nie pracowały w danym czasie w placówce jest to 29% ogółu. W opinii 16 ankietowanych programy wychowania przedszkolnego, które zostały przez nie wybrane wspierają realizację koncepcji pracy przedszkola, stanowi to 94% badanych. Pozostały procent (1 osoba) dotyczy przedszkolnego logopedy, którego zakres pracy nie jest oparty o program wychowania przedszkolnego. Wszystkie ankietowane zgodnie deklarują, że brały czynny udział w czynnościach związanych z analizą koncepcji pracy przedszkola. Jest im ona znana i w ich opinii nie wymaga ona na tym etapie modyfikacji. Na pytanie dotyczące zaznajomienia rodziców z koncepcją pracy przedszkola wszystkie nauczycielki odpowiedziały twierdząco ( odpowiedź logopedy nie była brana w tym pyt. pod uwagę). W pytaniu o sposoby i formy przekazu informacji odpowiedzi się różniły:

Poinformowaliśmy : –  na zebraniu z rodzicami w przedszkolu – 16 osób

– poprzez umieszczenie informacji na tablicy w holu przedszkola – 8

– poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej przedszkola – 8

– poprzez rozdanie folderów z zamieszczoną koncepcją – 8

 

SŁABE STRONY:

Brak

 

MOCNE STRONY:

 

Przedszkole posiada długofalową koncepcję pracy, która jest analizowana i modyfikowana.

 

Przedszkole zapoznaje  rodziców z koncepcją, wykorzystując różne formy informacyjne.

 

Koncepcja przedszkola spełnia oczekiwania naszych klientów.

 

Rodzice znają i akceptują przyjętą koncepcję.

 

Programy przyjęte w przedszkolu oraz realizowane projekty są zgodne z koncepcją pracy przedszkola a nawet stanowią jej integralna część.

 

Przedszkole pracuje zgodnie z opracowaną koncepcją.

 

WNIOSKI

Powyższe dane wskazują  na wysoki poziom wypełniania wymagania.