Koncepcja Pracy

 

Wizja naszego przedszkola

„ Dziecko może nauczyć dorosłych trzech  rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym

 i domagać się ze wszystkich sił tym czego pragnie”

Paulo Coelho

Jest rok 2017…

 

Jesteśmy placówką nowoczesną, otwartą i przyjazną, a nasze dzieci:

 

 • rozwijają ciekawość poznawczą, posługując się różnymi sposobami porządkowania doświadczeń i tworzenia dziecięcego obrazu świata

 

 • nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wejścia w nową rolę – rolę ucznia  oraz odnoszenia sukcesów w życiu

 

 • szanują środowisko przyrodnicze i działają aktywne na rzecz jego ochrony

 

 • dostrzegają potrzeby drugiego człowieka i respektują prawa innych

 

 

 

Nasze priorytety…

 • Budowanie relacji społecznych i umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów i trudnych sytuacji

 

 • Promowanie proekologicznych postaw

Nasza strategia rozwoju…

Przedszkole:

 • daje szansę rozwoju wszystkim dzieciom,
 • uwzględniania indywidualne potrzeby i możliwości każdego dziecka,
 • uczy tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia,
 • pozwala osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki w szkole,
 • zapewnia dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju
 • stosuje różnorodne metody pracy z dziećmi, umożliwiające stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności,
 • integruje wszystkie dzieci z grupą, rodziną i środowiskiem lokalnym.

Cele  główne koncepcji…

 • stwarzanie warunków do nieskrępowanego rozwoju dzieci w każdej sferze ich aktywności
 • organizowanie działań mających na celu rozwój umiejętności matematycznych dzieci poprzez rozbudzanie ich naturalnych potrzeb i zainteresowań w tym zakresie
 • kształtowanie wobec otaczającego świata przyrody oraz uwrażliwianie na jego piękno
 • rozwijanie i eksponowanie wrażliwości muzycznej dziecka w różnych formach aktywności
 • wykorzystanie w bieżącej pracy edukacyjnej i terapeutycznej programów multimedialnych

 

Cele  szczegółowe koncepcji…

 • Zorganizowanie w salach przedszkolnych kącików matematycznych dla dzieci,

sprzyjających ich samodzielnemu działaniu i dochodzeniu do własnych umiejętności i wiedzy matematycznej

 • „Kalendarz przedszkolaka” – zorganizowanie kącika pozwalającego na prowadzenie systematycznych obserwacji i poznania pór roku, dni tygodnia, nazw miesięcy
 • Doposażenie przedszkola o nowe zabawki edukacyjne przeznaczone do ćwiczeń matematycznych
 • Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania
 • działań twórczych w obcowaniu z przyrodą
 • Prowadzenie samodzielnych działań badawczych przez dzieci, w celu poznania zagadnień dotyczących ekologii
 • Prowadzenie działań polegających na obserwowaniu, gromadzeniu oraz utrwalaniu zjawisk i różnorodnych elementów związanych ze środowiskiem przyrodniczym
 • tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez udział dzieci w

koncertach muzycznych, śpiew indywidualny i zbiorowy, taniec

 • inspirowanie zabaw rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem swobodnej interpretacji ruchowej
 • prezentowanie posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych,
 • wzbogacenie bazy przedszkola o sprzęt do prezentacji multimedialnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,
lecz wyzwalajmy aktywność,
nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać
i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
by samo widzieć chciało”

Janusz Korczak

Misja naszego przedszkola

Zapewniamy każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój. Program kształcenia i oddziaływań wychowawczych wzbogacony jest o działania innowacyjne nauczycieli, możliwości nauki języków obcych, wyrównanie szans i promocji zdrowia oraz kultywowanie tradycji regionalnych. Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości i kształtowania u dzieci kreatywności, pomysłowości i samodzielności. Przedszkole zapewnia poczucie bezpieczeństwa troszcząc się o zdrowie psychiczne i fizyczne.

Nasz System Wartości

 

 • Tolerujemy i akceptujemy każdego wychowanka takim jakim jest,
 • Wspieramy indywidualny rozwój wszystkich naszych wychowanków,
 • Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne wychowanków,
 • Wierzymy w dziecko i jego potencjał twórczy,
 • Kształtujemy świadomą odpowiedzialność wychowanków  za świat  przyrody,
 • Profesjonalnie łączymy tradycję  i nowoczesność,
 • Kultywujemy tradycje  narodowe, regionalne z jednoczesnym otwarciem
  się na różnorodność kulturową Europy i świata,
 • Wspieramy rozwój kadry pracowniczej,
 • Podmiotowo traktujemy wychowanków i ich rodziców oraz wszystkich  pracowników placówki.

Absolwenci naszego przedszkola 

Jako dziecko:

 

 • Akceptuje samego siebie
 • Ma poczucie własnej wartości i niepowtarzalności
 • Zna swoje możliwości
 • Potrafi określić swoje uczucia, emocje i je kontrolować
 • Wierzy we własne siły
 • Potrafi wyrażać swoje opinie
 • Jest zdyscyplinowane
 • Rozumie i uznaje świat wartości uniwersalnych
 • Wie co sprzyja i zagraża zdrowiu
 • Posiada nawyki przestrzegania bezpieczeństwa
 • Jest samodzielne
 • Jest ciekawe otaczającego je świata

Jako uczestnik grupy i środowiska:

 • Jest odpowiedzialne za siebie i innych
 • Dostrzega różnice między ludźmi i potrafi je zaakceptować
 • Akceptuje i przestrzega normy społeczne
 • Współpracuje w grupie
 • Komunikuje się z rówieśnikami i dorosłymi
 • Samodzielnie podejmuje próby rozwiązywania konfliktów
 • Szanuje dorosłych i rówieśników, ich wysiłek, pracę, mienie
 • Zna i stosuje zasady dobrego wychowania
 • Dba o bezpieczeństwo innych
 • Chętnie pomaga innym
 • Okazuje pomoc potrzebującym
 • Troszczy się o środowisko przyrodnicze i przestrzega zasad jego ochrony

Jako przyszły uczeń:

 

 • Posiada zasób umiejętności i wiadomości niezbędny do podjęcia nowej roli – roli ucznia,
 • Jest aktywne, dociekliwe i kreatywne
 • Potrafi skoncentrować się na zadaniu i doprowadzić je do końca
 • Podejmuje wyzwania w nowych sytuacjach i nie zniechęca się trudnościami
 • Jest odporne na stres, radzi sobie z problemami, podejmując próbę ich rozwiązania
 • Posiada zasób umiejętności i wiadomości adekwatny do jego rozwoju intelektualnego
 • Jest samodzielnie w stopniu adekwatnym do wieku
 • Orientuje się w otoczeniu społeczno-przyrodniczym

O nas

 

Jesteśmy przedszkolem publicznym. Budynek położony jest w centralnym miejscu  osiedla 700 – lecia Żor; z dala od ruchliwych ulic i hałasu. Dużą część terenu wokół przedszkola zajmuje plac zabaw, który staramy się zmodernizować. Placówka jest przedszkolem 8- oddziałowym z czego 3 odziały usytuowane są  w SP-3. 
Każdy odział liczy 25 wychowanków.  

W codziennej pracy realizujemy  treści programowe zawarte w programie
„Nasze przedszkole”  – M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej.                                       Uzupełnienie powyższego programu stanowią programy własne:   

 • „Jestem istota społeczną, rozumiem siebie i innych” – program profilaktyczno-wychowawczy oraz
 • inne innowacyjne programy opracowane przez nauczycielki

Obok realizacji wybranego zestawu programów co roku realizujemy projekty edukacyjne wewnętrzne oraz zewnętrzne o różnym zasięgu.

Nasze przedszkole wspomaga rodziców w działaniach wychowawczych, prowadzi szeroko rozumiana pedagogizację, której problematyka wynika najczęściej z bieżących problemów wychowawczych i rozwojowych.

Przedszkole posiada własną stronę internetową

 

Współpraca 
ze  środowiskiem
rodzinnym

 • zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców
 • zebrania grupowe wraz z dziećmi metodami aktywnymi, warsztatowymi
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci
 • konsultacje indywidualne z nauczycielami
 • prowadzenie kącika dla rodziców
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców
 • organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych dla rodziców
 • organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów
 • włączanie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych wycieczek
 • angażowanie rodziców do działań na rzecz przedszkola i poszczególnych grup
 • działania rodziców w komitecie podejmującym działania na rzecz środowiska

Współpraca 
ze środowiskiem lokalnym

 • Urząd Miasta Żory
 • Komenda Powiatowa Policji
 • Straż Pożarna
 • Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Muzeum Miejskie w Żorach
 • Biblioteka Miejska w Żorach
 • Kino „Na Starówce”
 • Miejski Ośrodek Kultury
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Dom Seniora
 • Hospicjum im. JP II w Żorach
 • Szkoła Muzyczna w Żorach
 • I LO im. K. Miarki w Żorach
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Żorach
 • Teatr „Banialuka” w Bielsku-Białej
 • Teatr „Skrzat” z Krakowa (obwoźny)
 • Redakcje lokalnej prasy
 • Żorskie portale informacyjne
 • Rada Dzielnicy oś. 700-lecia Żor
 • Rada Dzielnicy Śródmieście
 • Modelarnia Żory
 • osoby wykonujące ciekawe zawody

Planowane zadania ewaluacji

 • Z treścią Koncepcji zostali zaznajomieni wszyscy pracownicy przedszkola
   (kadra pedagogiczna i obsługa)
 • Rodzice zostali zaznajomieni z Koncepcją w formie gazetki ściennej oraz za pomocą strony www
 • O zmianach w zapisie Koncepcji decyduje cała Rada Pedagogiczna wraz Radą Rodziców w ramach konstruktywnych dyskusji
 • Ewaluacja będzie w miarę możliwości prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej
 • Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian
 • Ewaluację cząstkową planuje się raz do roku w celu sprawdzenia stopnia realizacji założonych celów i naniesienia pożądanych poprawek
 • Po zakończeniu realizacji Koncepcji planuje się całościową ewaluację – celem określenia jej trafności oraz wyciągnięcia wniosków do opracowania kolejnej

REALIZACJA  KONCEPCJI 
PRZEDSZKOLA  NR  5
W ROKU SZKOLNYM 2017/2022

 

OBSZAR RODZAJ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
Działalność, dydaktyczna wychowawcza i opiekuńcza *  

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcza we wszystkich grupach wiekowych jest prowadzona 
  w oparciu o:

v   „Nasze Przedszkole” – program wychowania przedszkolnego
– M. Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińska

v    „ Jestem istotą społeczną – rozumiem siebie i ludzi” – własny program profilaktyczno – wychowawczy

2.     Nauczyciele organizują wycieczki edukacyjne dla dzieci 
o charakterze przyrodniczo – ekologicznym i artystycznym

3.       Nauczyciele organizują sytuacje edukacyjne sprzyjające rozwijaniu właściwych postaw społecznych. Wypracowują wspólnie z dziećmi „kodeksy zachowań” i konsekwentnie ich przestrzegają. Inspirują dzieci do podejmowania samodzielnych działań

4.     Nauczyciele wykorzystują aktywizujące metody pracy oraz pomoce multimedialne w indywidualizacji procesu dydaktycznego. Baza przedszkola zapewnia realizację zadań

5.       Wychowawcy podejmują działania mające na celu promocję zabaw matematycznych wśród dzieci i ich rodzin

 

 

Współpraca
z rodzicami*

 

1.       Wszyscy rodzice mają możliwość uzyskania informacji
o działalności przedszkola (kącik dla rodziców, spotkania ogólne i grupowe, kontakty indywidualne z dyrektorem
i wicedyrektorem przedszkola oraz z nauczycielami, strona internetowa przedszkola)

2.     Rodzice na bieżąco są informowani przez wychowawców
o postępach swoich dzieci lub ewentualnych trudnościach

3.       Rodzice i członkowie rodzin uczestniczą w uroczystościach                               i imprezach przedszkolnych;  konkursach i różnorodnych oraz akcjach o różnym zasięgu

4.     Rodzice współtworzą „System wychowawczy Przedszkola’’, są partnerami w działaniach wychowawczych i opiekuńczych przedszkola

 

Współpraca
ze środowiskiem*

 

1.       Promocja placówki w mediach (lokalna prasa,
miejskie portale informacyjne, przedszkolna strona www.)

2.     Współpraca z hospicjum żorskim i uczestniczymy 
w akcji „Pola  nadziei”, organizacja wystawy prac konkursowych w auli hospicjum

3.       Współpraca z MOK i kinem „Na Starówce”

4.     Współpraca z teatrem obwoźnym „Skrzat” z Krakowa,
w ramach której na terenie placówki odbędzie się, na terenie przedszkola 5 przedstawień dla naszych wychowanków.

5.       Współpraca Komendą Policji, Strażą pożarną i Centrum Organizacji Pozarządowych itp.

 

Organizacja                          i zarządzanie

 

1.       Realizowanie założeń systemu kontroli zarządczej

2.     Wzbogacanie bazy przedszkola w pomoce do zabaw matematycznych oraz wyposażenie kącików przyrody, zakup sprzętu do prezentacji multimedialnych (tablica multimedialna dla grup 6-latków)

3.       Konsultacje w ramach Rady Pedagogicznej na temat zakupu i wyposażenia sal w pomoce dydaktyczne oraz rozmowy z nauczycielkami dotyczące indywidualnych potrzeb w tym zakresie

4.     Nadzór wewnętrzny – plan nadzoru na rok szkolny 2017/2018

 

Wewnętrzne Doskonalenie Nauczycieli – WDN

 

1.       Organizacja szkoleń w ramach WDN  
(plan WDN-u na rok szkolny 2017/2018) zapraszanie do placówki autorytetów metodycznych celem doskonalenia kadry pedagogicznej.

2.     Autoewaluacja pracy w zakresie 2 wybranych wymagań.

3.       Ewaluacja cząstkowa realizacji Koncepcji
– konstruktywna dyskusja.

*Szczegółowe zadania zawierają Plany Pracy Przedszkola oraz Plany Współpracy z Rodzicami w poszczególnych grupach