Plan Roczny

 

 

 

 

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5

w ŻORACH

na

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

Autorzy:

Agnieszka Pałuchowska

Ewa Zarzyna

Iwona Kwiatkowska

Marzena Sienkowiec

Roczny plan pracy przedszkola uwzględnia kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEN na rok szkolny 2021/2022.

 

 

I. Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2021/2022 (dotyczące przedszkoli):

 

 1. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 2. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 3. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

 1. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań

 

 1. „Jestem istotą społeczną – rozumiem siebie i innych” – program prospołeczny.
 2. Kształcenia na odległość – bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 3. „W zdrowym ciele – zdrowy duch” – bezpiecznie i zdrowo w przedszkolu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Cele i sposoby realizacji ze wskazaniem

alternatywy on-line

Termin Koordynatorzy
1.WYCHOWANIE DO WRAŻLIWOŚCI NA PRAWDĘ I DOBRO
Jedność i respektowanie norm społecznych
1.                   „Kodeks przedszkolaka” – tworzenie przez dzieci, przy pomocy nauczyciela, zbioru zasad i norm postępowania obowiązujących w przedszkolu Wrzesień

2021

Nauczyciele wszystkich grup
2.                   „Cele naszej grupy” – ustalenie celów grupowych na rok szkolny 2021/2022 Wrzesień

2021

Nauczyciele wszystkich grup
3.                   „Czarodziejskie słowa” – wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych Cały rok szkolny

 

Nauczyciele wszystkich grup
4.                   Obchody „Dnia Przedszkolaka” – podkreślenie wagi przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem Wrzesień

2021

Nauczyciele wszystkich grup
5.                   Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania kolegą/koleżanką z grupy: zorganizowanie kącika urodzinowego dla dzieci, organizacja urodzin dziecka w grupie, utrzymywanie kontaktu online z chorym bądź będącym na kwarantannie kolegą lub koleżanką z przedszkola Cały rok szkolny

 

Nauczyciele wszystkich grup
6.                   Organizacja zajęć i zabaw kształcących umiejętność rozwiązywania konfliktów Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
Odpowiedzialność
7.                   Ustalenie dyżurów w przedszkolu i zakresu obowiązków z nim związanych Cały rok szkolny Starsze grupy
8.                   „Za co jestem odpowiedzialny?” –  pogadanki, próby scharakteryzowania swoich obowiązków  przedszkolnych i  domowych przez dzieci Adekwatnie do terminu tematyk tygodniowych Nauczyciele wszystkich grup
9.                   Podejmowanie z dziećmi działań na rzecz grupy i przedszkola oraz prac użytecznych (zbiórki, akcje charytatywne)  –  w zależności od obowiązujących wytycznych Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
10.              Pogadanki na temat odpowiedzialność w wybranych zawodach (lekarz, pielęgniarka, policjant, strażak itp.) – kształcenie preorientacji zawodowych u dzieci Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
Patriotyzm
11.                „BohaterON” – wyślij kartkę do powstańca – ogólnopolska kampania o tematyce historycznej Cały rok szkolny Beata Kubica – Gamoń
12.                „11 listopada”, „Dzień Flagi” – zapoznanie dzieci z godłem Polski, hymnem państwowym oraz barwami narodowymi – rozumienie ich znaczenia dla tożsamości narodowej wg programu wychowania przedszkolnego Nauczyciele wszystkich grup
13.                „Miś Wojtek – żołnierz bez munduru” – zapoznanie z historią niedźwiedzia walczącego z Polskimi żołnierzami pod Monte Cassino.  

18 maj

Marzena Sienkowiec
14.                Budzenie zainteresowania dzieci własną miejscowością, zapoznanie z ważniejszymi zabytkami, herbem, legendami i charakterystycznym budownictwem – umożliwienie  poznania najbliższego otoczenia wg programu wychowania przedszkolnego Nauczyciele wszystkich grup
15.                Wykonywanie przez dzieci prac plastyczno-konstrukcyjnych na temat swojej miejscowości i symboli narodowych, zorganizowanie w holu kącika regionalnego i patriotycznego Wg programu wychowania przedszkolnego Nauczyciele wszystkich grup
Szczęście, optymizm, dobro

(poczucie trwałego zadowolenia oraz wewnętrznej harmonii i spokoju, które są skutkiem życzliwości i akceptacji siebie i świata, a także wiary w jego zasadnicze dobro)

16.                Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek, piosenek nawiązujących do aktualnie obchodzonych świąt/omawianych tematyk Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
17.                Wychowanie do wartości w oparciu o realizację projektu „Bajka, czyli pierwsza pomoc w dziecięcych sprawach…”- wprowadzenie w świat wartości na podstawie bajek, baśni i opowiadań – uwrażliwienie dzieci na dobro i prawdę w życiu Cały rok szkolny Magdalena Matusiak
18.                Prowadzenie zajęć uwzględniających wzorce właściwego zachowania i utrwalające dobre nawyki Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
19.                Organizacja warsztatów psychologicznych dla nauczycieli we współpracy z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną  

Cały rok szkolny

Dyrektor Przedszkola
20.                Współpraca z rodzicami w celu wzbogacenia wiedzy, zbiorów i pomocy przybliżających dzieciom omawianą problematykę Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
21.                Akcja charytatywna „Nakarm Azorka, pomóż Mruczkowi” – zbiórka karmy dla zwierząt przebywających pod opieką żorskiego schroniska październik Agnieszka Pałuchowska

Ewa Zarzyna

22.                Akcja charytatywna „Kup pan szczotkę”, „Podaj mydło” – zbiórka mydeł w kostkach, past oraz szczoteczek do zębów dla Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio  

marzec

 

Monika Góra

23.                Akcja „Podaj książkę” – utworzenie przedszkolnego kącika wymiany książki – propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców. kwiecień Dorota Jakubowska
24.                „Mam Talent” – przedszkolny konkurs talentów czerwiec Iwona Kwiatkowska

 

Lp. Cele i sposoby realizacji ze wskazaniem

alternatywy on-line

Termin Koordynatorzy
„W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH” – bezpiecznie i zdrowo w przedszkolu  
Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, promowanie zachowań warunkujących zdrowie i bezpieczeństwo  
1. „Myje często ręce bo o swoje zdrowie dbam!”- zajęcia mające na celu uświadamianie dzieciom konieczności częstego mycia rąk w celu uniknięcia roznoszenia wirusów oraz bakterii. Wrzesień

2021

Nauczyciele wszystkich grup
2. „Trzymam dystans” – uświadamianie dzieci o konieczności utrzymywania dystansu społecznego w grupie przedszkolnej oraz poza nią Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
3. Uwrażliwienie dzieci na stan ich stan samopoczucia oraz zdrowia Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup

personel przedszkola

Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz higienicznych.  
4. „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”- zajęcia przedstawiające korzyści płynące z jedzenia warzyw i owoców Adekwatnie do terminu tematyk tygodniowych Nauczyciele wszystkich grup
Znajomość i stosowanie w sytuacjach dnia codziennego zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo własne i innych  
5. „Numer 112 każdy zna kto kłopoty spore ma” – przeprowadzenie zajęć mających na celu zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi Adekwatnie do terminu tematyk tygodniowych Nauczyciele wszystkich grup
6. „Stop! Światło czerwone!”- przeprowadzenie zajęć mających na celu uświadomienie dzieciom zagrożeń płynących z poruszania się po ulicy oraz chodniku oraz w trakcie jazdy samochodem. Adekwatnie do terminu tematyk tygodniowych Nauczyciele wszystkich grup
         

 

Lp. Cele i sposoby realizacjize wskazaniem

alternatywy on-line

Termin Koordynatorzy
2.KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
Wybór optymalnej formy kształcenia na odległość w przypadku konieczności wprowadzenia edukacji zdalnej, w porozumieniu z rodzicami:
1. Nauczanie w formie konsultacji wspomaganej komputerem – uczenie się kierowane przez nauczyciela Kształcenie

na odległość

Nauczyciele

wszystkich grup

rodzice

2. Korespondencyjna wymiana materiałów szkoleniowych i prac kontrolowanych oraz konsultowania się dziecka z nauczycielem różnymi sposobami komunikacyjnymi (telefon, poczta elektroniczna) Kształcenie

na odległość

Nauczyciele

wszystkich grup

rodzice

3. Wymienianie się informacji między nauczycielem a rodzicem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, np. poprzez Skype-a, przesyłanie zadań/propozycji zabaw jako posty na facebooku Kształcenie

na odległość

Nauczyciele

wszystkich grup

rodzice

4. utworzenie poczty grupowej/wirtualnego dysku Kształcenie

na odległość

Nauczyciele

wszystkich grup

rodzice

Ustalenie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których dzieci i ich rodzice mogą korzystać:
5. Ustalenie sposobu monitorowania postępów dzieci oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności dzieci, w tym również informowania rodziców o postępach dziecka w nauce podczas edukacji zdalnej Wrzesień

2021

Nauczyciele

wszystkich grup

rodzice

6. W trakcie kształcenia na odległość nauczyciele udostępniają materiały do pracy z dzieckiem w rozsądnej ilości i w odpowiednich odstępach czasowych. Są to opracowane przez nich propozycje twórczej aktywności dzieci, linki do słuchowisk audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych a także programy, zabawy online, proporcje wykonania prac plastycznych. Kształcenie

na odległość

Nauczyciele

wszystkich grup

rodzice

7. Nauczyciele wykorzystują w pracy z dziećmi wybrane metody multimedialne, które pozwalają przygotować je do bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej (facebook, email, skype konferencja) Kształcenie

na odległość

Nauczyciele

wszystkich grup

rodzice

8. Materiały przygotowane przez nauczycieli do pracy zdalnej z dziećmi będą zamieszczane na przedszkolnej stronie internetowej www.przedszkolenr5zory.pl w zakładkach poszczególnych grup przedszkolnych Kształcenie

na odległość

Nauczyciele

wszystkich grup

rodzice

BEZPIECZNE I EFEKTYWNE KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII CYFROWYCH
12. „Dzień bezpiecznego Internetu 2021” 11 Luty

2022

Chętni nauczyciele
13. Zamieszczenie wierszyków, piosenek i innych na stronie stronie internetowej przedszkola w zakładce „Do utrwalenia w domu” w celu umożliwienia rodzicom zapoznania się z „życiem przedszkola” Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup

 

Lp. Cele i sposoby realizacji ze wskazaniemalternatywy on-line Termin Koordynatorzy
3. „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne”  
 „Poznaję, badam, doświadczam”  
1. Jesienne dekoracje-tworzenie dekoracji jesiennych z materiału przyrodniczego, tworzenie wystawy artystycznej Wrzesień

2021

Nauczyciele wszystkich grup
2. Detektywi w akcji- cykliczne zabawy badawcze w terenie, dostrzeganie zmienności pór roku Cały rok szkolny Nauczyciele wszystkich grup
3. Szukanie Pani Jesieni- zabawy terenowe, szukanie oznak jesieni Październik

2021

Nauczyciele wszystkich grup
4. Stuk, stuk to Twój zimowy przyjaciel – zakładanie karmników, dokarmianie ptaków i zwierząt zimą Styczeń/luty

2022

Nauczyciele wszystkich grup
5. Szukanie Pani Wiosny- turniej terenowy w zespołach, szukanie oznak wiosny Marzec 2022 Nauczyciele wszystkich grup
6. Śmieci precz – planeta Ziemia nasza jest! – tworzenie grupowych transparentów na „Zielony korowód” Kwiecień 2022 Nauczyciele wszystkich grup
7. „Dzień Ziemi” – zielony korowód ulicami osiedla Kwiecień 2022 Nauczyciele wszystkich grup
8. Akcja kleju Amos- akcja recyklingowa Cały rok szkolny Agnieszka Pałuchowska

Ewa Zarzyna

9. Moja planeta Ziemia – cykl prezentacji

multimedialnych ukazujących życie przyrodnicze na ziemi.

wg programu wychowania przedszkolnego Nauczyciele wszystkich grup
10 „Gramy w zielone” – udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Cały rok szkolny Beata Kubica – Gamoń
11 „Eko-bombka” – konkurs przedszkolny na ozdobę choinkową wykonaną z naturalnego mateiału grudzień Marzena Sienkowiec
12 „Eko- rabata” – stworzenie na terenie przedszkola kwitnącej łąki dla dzikich zapylaczy – uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o przyrodę Cały rok szkolny Agnieszka Pałuchowska

Ewa Zarzyna

13 „Dom Jeża” – stworzenie na terenie przedszkola domku dla jeża Cały rok szkolny Agnieszka Pałuchowska

Ewa Zarzyna

         

 

Wszystkie planowane działania mają uwzględniać indywidualne potrzeby dzieci, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych, zainteresowań oraz zdolności.

 

Uwaga! W przypadku kształcenia na odległość dyrektor ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz rocznego planu pracy przedszkola

 

 1. Spodziewane efekty

 

 

Nauczyciele:

 • rozwijają kompetencje kluczowe dzieci, w tym kompetencje cyfrowe ukierunkowane na bezpieczne korzystanie z nowoczesnych technologii
 • wykorzystują w procesach edukacyjnych narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia na odległość.
 • wspomagają rodziców w nabywaniu przez dzieci umiejętności społecznych
 • komunikują się z rodzicami osobiście, ale również za pomocą strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej lub facebooka
 • zapewniają wysoką jakości kształcenia oraz wsparcie psychologiczno – pedagogicznego wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

 

Dzieci:

 • są aktywne, chętnie uczestniczą w zajęciach zarówno na terenie przedszkola, jak i podczas kształcenia na odległość
 • są samodzielne, dbają o bezpieczeństwo własne i innych
 • są świadome niebezpieczeństw związanych z technologią cyfrową
 • radzą sobie w sytuacjach trudnych
 • rozwijanie potrzeby świadomej troski o środowisko naturalnego
 • rozwijanie potrzeby odpowiedzialności i patriotyzmu
 • poszerzenie wszelkich prozdrowotnych nawyków

 

Przedszkole:

 • jest postrzegane w lokalnym środowisku jako placówka dobrze przygotowująca do szkoły
 • dba o bezpieczeństwo dzieci, w tym bezpieczeństwo cyfrowe
 • wychowuje do wartości moralnych takich jak: szacunek, odpowiedzialność, pokojowość, przyjaźń, piękno, dobro