Projekty edukacyjne


 

Poniższe projekty edukacyjne są projektami własnymi Przedszkola Nr 5. Zostały opracowane przez nauczycieli  zgodnie z obowiązującym prawem, oczekiwaniami rodziców i potrzebami wychowawczymi jakie stawia przed nami współczesność.

Istnieje możliwość ponownej realizacji wybranego projektu po uprzedniej akceptacji rodziców. Dopuszcza się modyfikacje projektów, tak by zapewnić najwyższą jakość organizacyjno-realizatorską.

UWAGA: Pełne wersje prezentowanych projektów dostępne w P5 (Kącik dla Rodziców)


Rok szkolny 2018/2019

David Lewis stwierdził: ,,Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją
 i zadatkami na rozwijanie wszelkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości maksymalnego rozwoju.”

           Kierując się tym cytatem dążymy do tego, aby wszystkie dzieci, również te mniej uzdolnione, miały możliwość rozwijania zainteresowań i odkrywania swoich pasji oraz talentów.

           Biedronki to grupa przedszkolna, w której każde dziecko może rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje. Poszukujemy ciekawych i skutecznych sposobów by  wspierać kreatywność oraz twórczość dzieci. Dodatkowo staramy się stworzyć optymalne warunki do pełnego wykorzystania ich wrodzonego potencjału oraz talentu.

           „Aktywnie – pozytywnie – twórczo” to program rozwoju dzieci o dużym wachlarzu zainteresowań i zdolności w wieku przedszkolnym. Zakłada współpracę wychowawców, dzieci i rodziców w realizacji różnych działań związanych
z rozwijaniem pasji, zainteresowań i talentów.

           Program zawiera cele, treści, metody i formy pracy, które są zgodne
z podstawą programową wychowania przedszkolnego i w spójny sposób uzupełniają ją. Program realizowany będzie w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.

 1. Cel ogólny projektu:

– aktywizowanie dzieci do odkrywania, rozwijania i wzmacniania swoich pasji
 i talentów tak, aby wspomagać i ukierunkowywać rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami. Uczenie kreatywności dzieci poprzez wskazywanie możliwości rozwoju i poszukiwanie różnorodnych rozwiązań.

 1. Cele szczegółowe:

– stwarzanie warunków do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania, przeżywania w różnych formach;

– kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości;

– rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania oraz samodzielności;

– kształtowanie i rozwijanie ekspresji, twórczej postawy, wrażliwości na piękno, wrażliwości estetycznej, pomysłowości, wyobraźni i muzykalności;

– rozwijanie postawy świadomego twórcy i odbiorcy kultury;

– wydobywanie i ukierunkowanie emocji i uczuć;

– tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności dziecka.


  Rok szkolny 2017/2018

Mały poliglota-2

CEL OGÓLNY

Nadrzędnym celem projektu jest uwrażliwienie dzieci na wybrany język (angielski, francuski lub włoski) poprzez osłuchanie się z nim.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • podstawowe umiejętności jakie będą rozwijane, to rozumienie mowy (czyli słuchanie) i znajomość słownictwa – z kolei te umiejętności, staną się bazą dla rozwoju umiejętności  komunikacyjnych na następnych etapach edukacyjnych
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci ukierunkowanej na kulturę innych krajów europejskich, kształtowanie postawy społecznej Polaka – Europejczyka
 • budowanie motywacji dziecka, bez której jakikolwiek sukces wydaje się niemożliwy – dzieci, w tym wieku nie posiadają motywacji wewnętrznej – nie uczą się języka tylko dla samych siebie, ważne jest aby nauka języka była dla nich czymś pozytywnym. Zachęty i pochwały nauczyciela będą niezbędne aby chętniej podejmowały trud nauki.

REALIZACJI PROJEKTU – ETAPY

         Projekt „Mały poliglota” jest skierowany do dzieci objętych edukacją przedszkolną.              Uczestnicy w formie zabawowej zostaną zanurzeni w wybrany język nowożytny (francuski, włoski angielski).

 W proces realizacyjny zostaną zaangażowani wychowawcy wszystkich grup przedszkolnych, których zadaniem będzie poszerzanie wiedzy z zakresu dziedzictwa narodowego wybranych krajów europejskich. Ofertę edukacyjną wzbogacą również rodzice, osoby bądź instytucje ze środowiska lokalnego.

DNI AKTYWNOŚCI  czyli  MAŁE  INSPIRACJE  WIELKĄ  TEMATYKĄ

RÓŻNE OBLICZA FRANCJI

Tajemnice zamków nad Loarą

Francja – Elegancja

Dzwonnik z Norte Dame

Świat wartości z Małym Księciem

Francuskie rarytasy

WŁOCHY BEZ TAJEMNIC

Kulinarne podróże po Słonecznej Italii

Z Vivaldim przez 4 pory roku

Spotkanie z gondolierem

F1 najszybsi z najszybszych

Rzeźbimy z Michałem Aniołem

WIELKA BRYTANIA JAKIEJ NIE ZNACIE – 4 in 1

Five o’clock – angielskie zwyczaje

Big Ben – zegary z wieży

Jak zostać królem?

Celtyckie rytmy

Białe damy, zjawy i tajemnicze legendyNOWOŚĆ   –  2013-2016

OKLADKA

 

CELE PROJEKTU

 • Kształtowanie poczucia przynależności społecznej
 • Zaspakajanie i rozwijanie potrzeb oraz zainteresowań dzieci
 • Pobudzenie, aktywizowanie i motywowanie – stymulowanie potencjału twórczego dzieci
 • Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych poprzez ścisłą współpracę na poziomie dom – przedszkole
 • Rozwijanie umiejętności społecznych, niezbędnych w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi
 • Stymulowanie rozwoju poznawczego na różnych płaszczyznach
 • Poszerzenie i nawiązanie pozytywnych kontaktów z rodzicami dzieci poprzez zaangażowanie ich do organizacji i czynnego uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych

 

OPIS REALIZACJI PROJEKTU

Realizację projektu  należy rozpocząć od pozyskania rodziców, jako współrealizatorów projektu.  Pierwsze spotkanie organizacyjne, to dobry moment, by rodzice zostali zaznajomieni głównymi założeniami, celami projektu oraz walorami edukacyjnymi. Kolejny krok, to losowy przydział konkretnego Smerfa z jednoczesnym podaniem dat spotkań.

Grupa rodziców mających tego samego bohatera ma możliwość wymienić się telefonami oraz nawiązać wstępną współpracę. Nauczyciel ustala konkretne terminy spotkań (Smerfy zostały tak dobrane, by integralnie łączyły sie z zaplanowaną tematyka kompleksową).

W podanym terminie grupa rodziców podczas zajęcia głównego wykonuje wg własnej inwencji wstępną część zajęć, przyjmując w ten sposób na siebie role współtwórców oferty edukacyjnej. Przedstawienie Smerfa przez rodziców inspiracje do dalszej części zajęcia (ekspresji plastycznej, technicznej, słownej, muzycznej, ruchowej, itp.). Rodzice aktywnie uczestnicząc w zajęciu, w miarę naturalnych warunkach, mogą bezpośrednio obserwować funkcjonowanie swoich dzieci w grupy rówieśniczej  a w konsekwencji doskonalić swoje kompetencje wychowawcze. Zestaw metod aktywizujących również został tak dobrany, by rodzice mogli wykorzystywać je w domu. Zadania będą odpowiednio dobrane do etapu rozwoju dziecka:

 

Rok ed.
p-lnej
Etapy Temat główny Główna aktywność Zadania dla rodziców
1 SMERFUSIE

„Poznajemy Smerfy”

 

SpołecznaPatriotyczna wprowadzenie w świat Smerfów, przedstawienie postaci wybranego Smerfa (wygląd, charakter, zawód, przygody)
2 SMERFIKI

„Spełniamy marzenia Smerfów”

SpołecznaJęzykowa samodzielne wybranie Smerfa, dowolna improwizacja utworu literackiego
3 SMERFY

„Żywiołowe doświadczenia Papy Smerfa”

 

SpołecznaPoznawcza wprowadzenie dziecka w świat nauki, eksperymentowanie w obrębie wyznaczonego żywiołu (metodą projektu)

 

  

Dok1

CELE PROJEKTU

 • Poznanie zasad organizacji życia społecznego w swojej miejscowości, swoim regionie
 • Odwiedzanie punktów usługowych, poznawanie pracy zatrudnionych w nich osób
 • Poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji
 • Dostrzeganie sieci wzajemnych zależności między różnymi zawodami pracy
 • Zaspakajanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań dzieci; pobudzanie aspiracji życiowych
 • Pobudzenie, aktywizowanie i motywowanie do nowych wyzwań stawianych przez otaczającą nas dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość
 • Kształtowanie poczucia przynależności społecznej
 • Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych ich ciągłości i skuteczności poprzez ścisłą współpracę środowiska rodzinnego i instytucjonalnego
 • Rozwijanie umiejętności społecznych, niezbędnych w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi

OPIS REALIZACJI PROJEKTU

Zaproponowany projekt będzie realizowany w ciągu całego roku w formie 22 dni aktywności,
w ramach których będą przeplatać się różne rodzaje działań ukierunkowanych na realizację założonych celów, integralnie połączonych z  tematyką kompleksową.

Proces realizatorski projektu pozwala rozwinąć poza-przedszkolną aktywność edukacyjną, poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem lokalnym i nie tylko.
Umożliwia poznanie specyfiki różnych zawodów przez odkrywanie i przeżywanie. Daje możliwość bezpośredniej obserwacji
i dostrzegania sieci wzajemnych zależności miedzy różnymi profesjami.

Projekt przewiduje 7 wycieczek wyjazdowych oraz 13 pieszych i kilka spotkań na terenie placówki z zaproszonymi osobami.
Każda piesza lub wyjazdowa wycieczka, każde spotkanie wnosi coś nowego ciekawego, wzbogaca doświadczenie i wiedzę dzieci.tytuł

CELE PROJEKTU

 • Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych ich ciągłości i skuteczności poprzez ścisłą współpracę środowiska rodzinnego i instytucyjnego,
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 • Rozwijanie umiejętności społecznych, niezbędnych w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi,
 • Stworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 • Kształtowanie poczucia przynależności społecznej.

OPIS REALIZACJI PROJEKTU

Etap realizacji należy rozpocząć od pozyskania rodziców i nauczycieli nauczania zintegrowanego, jako współrealizatorów projektu. Punktem wyjścia w realizacji projektu jest pedagogizacja rodziców nt. „Nim Twoje dziecko stanie się uczniem” w formie prelekcji na spotkaniach ogólnych oraz broszury informacyjnej o tym samym tytule.

Projekt przewiduje 3 spotkania integracyjne środowisk: przedszkole- rodzina- szkoła:

 • przy współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej w Żorach i Urzędem Miasta Żory spotkanie w Parku Botanicznym „Piaskownia” pod hasłem: „Czy trzeba bać się szkoły?”
 • przy współpracy z dyrekcją SP3 Żory, Samorządem Uczniowskim i nauczycielem katechetą z ZS nr 6 i G4 w Żorach karnawałowy bal przebierańców na sali gimnastycznej w SP3 pod hasłem „Dobre wróżki- czarownice dziś się bawią znakomicie”
 • przy współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim i Policją Miejską w Żorach ekologiczny Rajd Rodziny pod hasłem „Do zobaczenia już w szkole”- uroczyste zakończenie projektu.

W ramach projektu dzieci przedszkolne będą miały możliwość uczestniczenia w cyklu spotkań w klasopracowniach edukacji wczesnoszkolnej pt. „Lekcja- co to takiego?” Obserwacja zajęć dzieci szkolnych.

Atrakcją będzie zmierzenie się młodszych dzieci szkolnych z przedszkolnymi w konkurencjach sportowych w ramach „Jesiennych dni sportu”
na boisku szkolnym.

Dzieci przedszkolne i szkolne połączą swoje siły artystyczne i wyrażą swój podziw nad pięknem otaczającego nas świata malując w plenerze. Efektem tego zachwytu będzie galeria z okazji Dnia Matki na ogrodzeniu boiska szkolnego pt. „Dla ciebie mamo- cały piękny ten świat”.

Swoje możliwości aktorskie dzieci szkolne będą mogły zaprezentować dzieciom przedszkolnym i odwrotnie w ramach spotkań teatralnych
pt. „Artyści- artystom”.
okładka

CELE OGÓLNE:

 • Kształtowanie przyszłych odbiorców i twórców sztuki
 • Pozyskanie rodziców w celu współtworzenia oferty edukacyjnej sprzyjającej rozwojowi dzieci
 • Rozbudzanie potrzeb kulturowych wyższego rzędu rodziców i dzieci
 • Wpływanie na pozytywnie kształtowanie wychowania w rodzinie

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Czynne uczestnictwo osób dorosłych w zajęciach przedszkolnych dzieci,
 • Słuchanie czytanej lub recytowanej przez rodziców poezji dziecięcej
  z odpowiednią intonacją i natężeniem głosu,
 • Oglądanie krótkich form teatralnych w wykonaniu rodziców,
 • Swobodna improwizacja słowna i ruchowa znanych utworów literackich,
 • Zwrócenie uwagi na piękno polskiej mowy – kunszt poprawnej polszczyzny,
 • Układanie różnych wariantów zakończeń wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima,
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych muzyką i literaturą,
 • Poznanie nazwisk autorów wybranych książek dla dzieci (J. Brzechwa, J. Tuwim)

OPIS REALIZACJI  PROJEKTU

Etap ten rozpocząć należy od pozyskania rodziców, jako współrealizatorów projektu. Bardzo dobry moment, to spotkanie organizacyjne, na którym rodzice zostają zaznajomieni z celami projektu oraz walorami edukacyjnymi. Kolejny krok, to losowy przydział utworów literackich z jednoczesnym podaniem dat spotkań.

Grupa rodziców mających ten sam utwór literacki ma możliwość wymienić się telefonami oraz nawiązać wstępną współpracę. Nauczyciel ustala 6 konkretnych terminów spotkań (utwory literackie zostały tak dobrane, by integralnie łączyły sie
z zaplanowaną tematyka kompleksową).

W podanym terminie grupa rodziców podczas zajęcia głównego wykonuje wg własnej inwencji ekspresję utworu literackiego, przyjmując w ten sposób na siebie role współtwórców oferty edukacyjnej. Małe formy sceniczne w wykonaniu rodziców stanowią inspiracje do dalszej części zajęcia (ekspresji plastycznej, technicznej, słownej, muzycznej, ruchowej, itp.). Rodzice aktywnie uczestnicząc w zajęciu, w miarę naturalnych warunkach, mogą bezpośrednio obserwować funkcjonowanie swoich dzieci w grupy rówieśniczej a w konsekwencji doskonalić swoje kompetencje wychowawcze. Zestaw metod aktywizujących również został tak dobrany, by rodzice mogli wykorzystywać je w domu.okładka eko

 

 

 

CEL OGÓLNY PROJEKTU:

 • Kształtowanie postaw proekologicznych

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Poznawanie przyrody i zależności w niej panujących
 • Budowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko
 • Budowanie systemu wartości
 • Stymulowanie wyobraźni

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYCHOWANKA:

Dziecko:

 • Dostrzeganie zagrożenia, jakie stwarza przyrodzie gospodarka człowieka
 • Wie, jaką rolę odgrywają drzewa w przyrodzie
 • Zna drzewa w najbliższym otoczeniu przedszkola
 • Poznaje świat przyrody i dostrzega panujące w nim zależności
 • Wie, w jaki sposób może przyczynić się do ochrony lasów
 • Wykorzystuj e swoją wiedzę przyrodniczą w sytuacjach praktycznych
 • Dostrzega istotę zjawisk i wyraża ją za pomocą form metaforycznych

  

 

projekt pol

CEL PROJEKTU

– kształtowanie u dzieci uczucia przywiązania, miłości i szacunku do ojczyzny

Uzasadnienie:

Małe dziecko swoją postawę patriotyczną kształtuje poznając swoją ulicę, swoje miasto. Od rzeczy najbliższych do dostrzegania i rozumienia tego, co ważne dla całego kraju. Kształtowanie pojęcia „POLAK” zaczyna się od tego, że mieszkamy na tym samym terytorium, mówimy tym samym językiem, łączą nas wspólne symbole narodowe: godło – ORZEŁ BIAŁY i flaga: BIAŁO – CZERWONA. W czasie zajęć dzieci mają także okazję poznać herb miasta Żory, legendy i podania z nim związane. Zapoznają się z wydarzeniami historycznymi, a także interesują się aktualnymi sprawami dziejącymi się w naszym mieście i kraju. Poznają ludzi, którzy są sławnymi Polakami, uczą się być z nich dumni.