Programy Programy wiodące realizowane w P-5 

 

 

„Nasze przedszkole” -program wychowania przedszkolnego

M. Kwaśniewska i W. Żaba – Żabińska – całość dostepna  tutaj

 

 

 Programy  własne realizowane w P-5NOWOŚĆ!!!

 

Program preorientacji zawodowej dla przedszkola zawiera:

 1. Podstawy prawne
  II. Założenia ogólne programu
  III. Cel ogólny preorientacji zawodowej
  IV. Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia dzieci
  V. Warunki i sposoby realizacji programu
  VI. Weryfikacja efektów zajęć – zamiast oceniania
  VII. Rekomendacje dotyczące obudowy dydaktycznej programu
  VIII. Ewaluacja programu
 2. Podstawy prawne
 • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2018r. poz.966 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie doradztwa zawodowego                 (Dz. U. z 2018r. poz. 1675)
 1. Założenia ogólne programu

Program stanowi realizację jednolitej, uwzględniającej etapy rozwojowe uczestników, systemowej koncepcji preorientacji zawodowej, rozumianej jako ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy.

            Program preorientacji zawodowej bazuje na kilku teoriach doradczych uwzględniających możliwości psychofizyczne dzieci w wieku przedszkolnym. Głównym kryterium doboru koncepcji było uwzględnienie etapów rozwojowych dzieci w procesie przygotowania ich do planowania kariery edukacyjno-zawodowej. Za wiodącą przyjęto teorię rozwoju psychospołecznego człowieka autorstwa Erika Eriksona, prezentującą bieg życia człowieka jako sekwencję kolejnych konfliktów. Stanowi ona ramę postrzegania fenomenu pracy na różnych etapach życia człowieka. Na etapie wychowania przedszkolnego rozwiązywanie konfliktów przez dzieci związane jest z podejmowaniem działań i ich kontynuacją, nawet pomimo napotykanych trudności. W przypadku negatywnego rozwiązania pojawia się utrata wiary we własne możliwości, spadek zaangażowania zadaniowego i zbyt duże podporządkowanie innym (zależność). Kolejne rekomendowane koncepcje D. Super‘a                      i E. Ginzberga podkreślają,  że wybór zawodu nie jest aktem jednorazowej decyzji, lecz procesem progresywnie rozwijającym się, co oznacza ciąg decyzji w życiu człowieka                      (stąd tak ważne jest włączenie działań o charakterze doradczym już na samym początku edukacji). W wieku przedszkolnym dzieci identyfikują się z głównymi postaciami w rodzinie. Początkowo dominuje na tym etapie fantazja i marzenia ukierunkowane na wybrane, zazwyczaj najbliższe, zawody a w miarę rosnącej partycypacji społecznej i poznawania rzeczywistości wzrasta znaczenie własnych zainteresowań i zdolności. 

Efektywne działania na rzecz kształtowania preorientacji zawodowej powinny uwzględniać zróżnicowanie zdolności i zainteresowań dzieci. Warto w tym celu wykorzystać koncepcję inteligencji wielorakich H. Gardnera opisującą indywidualne preferencje                                    w zakresie przetwarzania określonych typów problemów/zadań (np. matematycznych, językowych, przyrodniczych, ruchowych, społecznych/relacyjnych). 

Przedszkole jako przestrzeń wspierająca dziecko w kształtowaniu preorientacji zawodowej to – w nawiązaniu do teorii psychodynamicznej A. Roe – instytucja minimalizująca jego frustracje i lęki. Rolą wychowania przedszkolnego jest m.in. zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa. Ten zasób jest kluczowy w formowaniu się preorientacji zawodowej rozumianej nie tylko jako zbiór informacji o zawodach, ale przede wszystkim grupa kluczowych kompetencji, których rozwój jest możliwy pod warunkiem poczucia bezpieczeństwa i zaufania do otoczenia.

Zgodnie z modułową strukturą programu na każdym etapie wychowania przedszkolnego realizowane są cele ze wszystkich czterech wskazanych obszarów:

 • Poznawanie własnych zasobów;
 • Świat zawodów i rynek pracy;
 • Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie;
 • Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno–zawodowych.

Treści są sukcesywnie pogłębiane/poszerzane w kolejnych latach kształcenia.

 

 III. Cel ogólny preorientacji zawodowej

Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń.

 

 1. Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia dzieci

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych – jednolitych z obszarami wszystkich programów zestawu – które wyznaczają treści programowe orientacji zawodowej.

 1. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.
 2. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.
 3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji  i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach                                         i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.
 4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji  i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.  

Cele szczegółowe programu:

Kończąc wychowanie przedszkolne i rozpoczynając naukę w szkole, w obszarach:

 1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – dziecko:

 1.1 określa, co lubi robić;

 1.2 podaje przykłady różnych zainteresowań;

 1.3 określa, co robi dobrze;

  1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

 1. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – dziecko:

 2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie; bawi się w kącikach tematycznych (lekarski, teatralny, sklep, małego konstruktora itd.)

 2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i te, które wzbudziły jego zainteresowanie oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;

 2.3 opisuje różne funkcje pracy wykonywanej przez człowieka na wybranych przykładach;

  2.4 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz                     w zdarzenia, w których uczestniczy (zakupy, koncert, teatr, kino, poczta, komenda policji, biblioteka itd.);

  2.5 wskazuje związki pomiędzy zainteresowaniami a pracą zawodową na wybranym przez siebie przykładzie;

  2.6 podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

  2.7 opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.

 1. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – dziecko:

  3.1 nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej);

  3.2 nazywa czynności, których lubi się uczyć.

 1. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH – dziecko:

  4.1 opowiada, kim chciałoby zostać, rysuje/maluje przedstawiciela wybranego zawodu – lekarz, górni, strażak, policjant, aktor, muzyk itd.;

  4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania (lub działania grupy) poprzez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;

  4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach (indywidualnie                                 i w ramach grupy).

  Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu są spójne z celami kształcenia ogólnego, uwzględniają najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego oraz zadania szkoły i cele wychowania przedszkolnego.

 Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu preorientacji zawodowej są spójne z celami orientacji zawodowej

 

 1. Warunki i sposoby realizacji programu

 Określone w programie cele przewidziane są do realizacji:

 1. a) podczas zajęć wychowania przedszkolnego (w ramach realizacji podstawy programowej);
 2. b) podczas działań, które wynikają z rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które prowadzone są przez nauczycieli i specjalistów;
 3. c) podczas innych działań związanych z preorientacją zawodową realizowanych w przedszkolu i poza nim  (np. Talent Show, konkursy: matematyczne, plastyczne i inne, spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów, wycieczki do zakładów pracy, pobliskich sklepów oraz miejsc pracy rodziców dzieci)

            W realizację programu preorientacji zawodowej powinno zostać włączone otoczenie społeczno-gospodarcze, w szczególności rodzice oraz przedstawiciele zakładów pracy                             i pracodawców, a także instytucji edukacyjnych oraz instytucji działających na rynku pracy.

Preorientacja zawodowa powinna być ukierunkowana na kształtowanie:

 1. a) proaktywnych postaw dzieci wobec pracy i edukacji ze zwróceniem uwagi na zasady etyki pracy jako fundamentu aktywności zawodowej;
 2. b) sprawczości, tj. przekonania, że są podmiotami własnych działań i są zdolni do wprowadzania zmian w swoim bliższym i dalszym otoczeniu;
 3. c) samodzielności i samoobsługi oraz kształtowanie takich cech jak utrzymanie ładu, doprowadzanie podejmowanych prac do końca i porządkowanie miejsca pracy;

d). szacunku do pracy innych;

 1. e) umiejętności współdziałania.

Działania realizowane w ramach preorientacji zawodowej powinny wspierać eliminowanie stereotypów dotyczących ról społecznych i zawodowych. Preorientacja zawodowa powinna być stałą perspektywą prowadzenia wychowania przedszkolnego w ciągu dnia, w trakcie swobodnych zajęć dzieci w kącikach tematycznych oraz w czasie zajęć dotyczących poznawania zawodów najbliższych dziecku. W czasie zajęć dzieci powinny poszerzać świadomość dotyczącą świata zawodów z wykorzystaniem prostych zabaw, np. „Kto to zrobił?” (dzieci wspólnie z nauczycielem identyfikują osoby i zawody, „Jedziemy autobusem” (Kto prowadzi? Kto wyprodukował…? Kto posprzątał…?), Memo (dopasowywanie atrybutów do zawodów), zabawa dowolna w kącikach tematycznych przygotowanych przez nauczyciela (lekarski, teatralny, sklep, małego konstruktora itp.)

Zadania z zakresu preorientacji zawodowej realizuje nauczyciel wychowania przedszkolnego, organizując zajęcia i wycieczki (np. do zakładów pracy), spotkania                                     z przedstawicielami różnych zawodów.

Do działań z preorientacji zawodowej rekomendujemy metody aktywizujące dobierane z uwzględnieniem m. in.: wieku uczestników, typu zajęć oraz celów, jakie mają być osiągnięte. Wskazane jest wykorzystanie elementów metody projektu pozwalające na samodzielne formułowanie problemów przez dzieci oraz interdyscyplinarne poszukiwanie rozwiązań. Projekt pozwala dostrzec dzieciom związki między różnymi dziedzinami wiedzy, przygotowuje do przyszłego kooperatywnego uczenia się oraz autorskiego tworzenia schematów poznawczych stanowiących fundamenty dla dalszej edukacji. Szczegółowy opis przykładowych działań podejmowanych przez nauczyciela zawarty został w scenariuszach, które stanowią załącznik do programu. Ponadto w realizację programu zaangażowani są specjaliści: logopeda, psycholog i inni (podkreślenie roli zaangażowania w kształtowaniu umiejętności i pokonywaniu trudności – wad/dysfunkcji).

Efektywność realizacji wyznaczonych celów warunkowana jest pozyskaniem do współpracy rodziców dzieci. Wsparcie ze strony rodziców poprzedzone zaznajomieniem ich              z ideą preorientacji zawodowej wzmacnia działania przedszkola w tym obszarze, a przede wszystkim utrwala kształtowane postawy oraz samodzielność i poczucie sprawstwa u dzieci. Spotkania z rodzicami służą poszerzaniu świadomości w zakresie zadań i możliwości rozwojowych ich dzieci (działania prewencyjne w zakresie zbyt intensywnej i zbyt szerokiej stymulacji, orientacji na samych efektach działań, a nie przyjemności z nich płynącej). Pozyskanie rodziców do współpracy w obszarze preorientacji zawodowej, gwarantuje możliwość szerszej współpracy ze środowiskiem lokalnym, np. spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, organizacja wycieczek do zakładów pracy czy organizacja spotkań                                  z pasjonatami. Szczegółowe ramy tej współpracy opisane zostały w przykładowych scenariuszach spotkań z rodzicami załączonych do tego programu

 1. Weryfikacja efektów zajęć – zamiast oceniania

Założone cele programu powinny podlegać weryfikacji, a więc ocenie, w jakim stopniu zostały one zrealizowane dzięki podjętym działaniom. Może się to odbywać poprzez:

 • pytania ewaluacyjne do dzieci (dotyczące zrozumienia przekazywanych treści, potrzeby kontynuowania/poszerzenia tematu, atrakcyjności zajęć);
 • autorefleksję i samoocenę uczestników (swobodne wypowiedzi na zakończenie zajęć z wykorzystaniem głównie skojarzeń i myślenia analogicznego);
 • zbieranie opinii i informacji zwrotnych od rodziców;
 • analizę prac dzieci, wykonanych w ramach działań z zakresu preorientacji zawodowej.

 

VII. Rekomendacje dotyczące obudowy dydaktycznej programu

Na potrzeby realizacji programu zaleca się korzystanie z zasobów dydaktycznych gromadzonych i aktualizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie na stronie www.doradztwo.ore.edu.pl oraz publikacji dostępnych na stronie www.euroguidance.pl. Polecamy także wybrane zasoby :

– Krzyżewska J., Aktywizujące metody i techniki w edukacji, Wydawnictwo: Agencja Usługowa „Omega”, Suwałki 1998;

– Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów. Oficyna Wydawnicza, Poznań 2000;

– Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2011.

 – Helm J.H., Katz L.G., Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Wydawnictwo: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2003.

 

VIII. Ewaluacja programu

Rolą ewaluacji programu jest analiza jego skuteczności, tzn. określenie, w jakim stopniu realizacja tego programu przyczynia się do osiągania założonych w nim celów. Ewaluacja prowadzona jest w sposób ciągły poprzez okresowe spotkania kadry pedagogicznej realizującej program preorientacji zawodowej w przedszkolu w ramach codziennych zajęć, które posłużą omówieniu skuteczności podejmowanych działań.

Proponujemy zastosowanie do ewaluacji technik:

– analiza dokumentacji (dzienniki – tematy zajęć),

– analiza wytworów dzieci.

 

 


 

POZNAM

 

 

Opracowanie: Joanna Brachaczek, Sylwia Kocemba, Joanna Kuśka, Iwona Kwiatkowska,

Jadwiga Siarkowska, Anna Momot.

Program jest zgodny Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego z 2014 r. 

 

Charakterystyka programu

 

Program „Poznam, pokocham, ochronię”  jest programem edukacji przedszkolnej, stworzonym przez nauczycieli pracujących w Przedszkolu Nr 5 w Żorach. Będzie realizowany z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat na przestrzeni trzech lub czterech lat pobytu dziecka w przedszkolu.

Uwzględnia on założenia podstawy programowej w zakresie wszystkich obszarów edukacyjnych:

 • Poznanie i rozumienie siebie i świata
 • Nabywanie umiejętności poprzez działanie
 • Odnajdywanie swego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie
 • Budowanie systemu wartości

Zawarte w programie treści mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane przez nauczycieli, którzy zechcą wnieść własne pomysły uwzględniając przede wszystkim możliwości dzieci. W programie nie ma podziału na grupy wiekowe , a przy jego realizacji stosowana będzie zasada stopniowania trudności by umożliwić dzieciom poszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności zgodnie ze wzrastającymi możliwościami intelektualno – percepcyjnymi.

W programie główny nacisk położono na poznawanie przez dzieci elementów ekologii i ochrony najbliższego środowiska. Wyeksponowano w nim treści ekologiczne zawierające różne aspekty: przyrodniczy, społeczno-moralny, kulturalny i techniczny.

W realizacji programu edukacji ekologicznej w przedszkolu przewidziana jest ścisła współpraca z rodzicami poprzez zapraszanie ich do udziału w przedsięwzięciach ekologicznych oraz zachęcania do podejmowania w domu niektórych przedszkolnych działań ekologicznych.

Niniejszy program umożliwia realizację celów i zadań Programu Ekozespołów, koordynowanego przez Fundację GAP – Polska.

Program zawiera cele  ogólne i szczegółowe, przewiduje zakres umiejętności, jakie dzieci będą zdobywały uczestnicząc w edukacji ekologicznej. Treści programowe ujęto w następujących hasłach: powietrze, woda, gleba, energia, ochrona przyrody i środowiska naturalnego.

 

Formy pracy stosowane przy realizacji programu:

– wycieczki i spacery do różnych ekosystemów

– prace praktyczne na rzecz ochrony środowiska

– udział w akcjach związanych z ochroną  naturalnego środowiska człowieka

– konkursy, quizy, uroczystości o tematyce ekologicznej

– zabawy dydaktyczne, tematyczne

Metody służące realizacji programu:

– pogadanka

– praca z książką

– obserwacje

– eksperymenty

– doświadczenia

– praca w ogrodzie przedszkolnym i kącikach przyrody

– gry dydaktyczne

– zajęcia plastyczne

– opowiadania i opis

– metoda problemowa

– metoda sytuacyjna

Środki dydaktyczne:

– okazy naturalne, filmy, przezrocza, ilustracje, fotografie,  piosenki, wiersze, opowiadania, inscenizacje, odgłosy, zwierząt i ptaków, gry    planszowe,  loteryjki, lupy, mikroskopy i sprzęt do obserwacji.

Cele programu:

I Cele ogólne

 1. Stwarzanie możliwości zdobywania wiedzy i stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznania i zrozumienia otaczającej przyrody.
 2. Umożliwienie dzieciom rozwinięcia praktycznych umiejętności, które pozwolą im aktywnie działać na rzecz przyrody i jej ochrony.
 3. Postrzeganie norm ekologicznych przez siebie samych i innych
 4. Włączenie rodziców do współpracy poprzez angażowanie ich do pomocy w realizacji działań proekologicznych.

II Cele szczegółowe

A Wiadomości:

dziecko zdobywa podstawowe wiadomości   dotyczące:

– słownictwa o treści przyrodniczo-ekologicznej

– ekosystemów, obiektów i zjawisk w najbliższym środowisku

– postrzegania znaczenia i zależności między człowiekiem a środowiskiem

– zasad ochrony przyrody

– segregowania i wtórnego wykorzystywania niektórych odpadów

– potrzeby włączania domowników w działania ekologiczne

B Umiejętności:

dziecko zdobywa podstawowe umiejętności  w zakresie:

     – obserwacji środowiska, jego zasobów i obiektów

– wnioskowania, porównywania, analizowania na podstawie obserwacji

– zabaw i czynności badawczych mających na celu poznanie środowiska

i jego znaczenia

– podejmowania i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów

– przenoszenia doświadczeń i działań przedszkolnych na grunt rodzinny

 

C Postaw:

dziecko kształtuje właściwą postawę wobec środowiska przyrodniczego polegającą na:

     – dokonywanie przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji

– rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań

– szacunku do pracy swojej i innych

– wspólnym z rodzicami podejmowaniem działań na rzecz ochrony  środowiska.

UWAGA: Pełna wersja prezentowanego programu dostępne w P5 (Kącik dla Rodziców)tytulowa

 

Wprowadzenie

Program profilaktyczno- wychowawczy „Jestem istotą społeczną – rozumiem siebie i innych” został opracowany na podstawie diagnozy środowiska wychowanków oraz aktualnych potrzeb wychowawczych. Jest skierowany do dzieci w wieku od 3 – 6 lat oraz ich rodziców i nauczycieli.

Wiek przedszkolny, to specyficzny okres w życiu dziecka, mający istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie w dorosłości.

Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

Ponadto przedszkole poza edukacją i wychowaniem dzieci, powinno także prowadzić działania profilaktyczne, tzn. zapewniające dzieciom zdrowie i bezpieczeństwo, utrwalające wartościowe cechy, a zapobiegające powstawaniu tych niepożądanych.

Niniejszy program profilaktyczno- wychowawczy ma za zadanie uświadomić dzieciom istniejące w życiu człowieka zagrożenia oraz wyposażyć je w umiejętności radzenia sobie z nimi.

Program charakteryzuje się ideą podmiotowości, odrębności rozwojowej, aktywności, samodzielności, pozytywnego obrazu własnej osoby oraz umiejętności dostrzegania, że każdy człowiek jest inny, niezwykły i zawiera w sobie niepowtarzalne wartości

Przy konstrukcji programu kierowano się możliwościami rozwojowymi wychowanków, a układ treści jest zgodny z zasadą stopniowania trudności i wielozmysłowym poznawaniem rzeczywistości.

Dobór bloków tematycznych oraz treści w nich zawartych, maksymalnie wzmacnia mocne strony wychowanków, kształtuje życzliwą, otwartą, twórczą postawę w odniesieniu do szeroko pojętego otoczenia.

Istotnym elementem efektywności programu jest współpraca przedszkola ze

ze środowiskiem rodzinnym. Realizacja programu równolegle wśród rodziców i nauczycieli, sprzyja tworzeniu wspólnego jednorodnego środowiska wychowawczego.

 

Cele programu profilaktyczno – wychowawczego

Cel ogólny:

Przygotowanie wychowanków do współuczestnictwa w życiu społecznym poprzez:

 • Poszukiwanie pozytywnych wartości i promowanie właściwego zachowania,
 • Dostarczenie wiadomości i doświadczeń społecznych, które zmierzają do prawidłowego kształtowania osobowości dziecka.

Cele szczegółowe:

 • Budowanie pozytywnego obrazu własnego „ja”, poczucia własnej wartości.
 • Kształtowanie właściwych postaw moralnych i społeczno- patriotycznych.
 • Kształtowanie tolerancji wobec indywidualności i odmienności drugiego człowieka.
 • Podejmowanie próby samooceny oraz oceny (wartościowanie dobra i zła).
 • Kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyboru.
 • Uświadomienie istniejących w życiu zagrożeń w tym związanych z dostępem do sieci Internet.
 • Kształtowanie umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.
 • Rozumienie i przestrzeganie powszechnie obowiązujących zakazów / nakazów.
 • Uczenie poczucia odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale innych (aspekt moralny.)
 • Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających:
  • (promocja zdrowego stylu życia)
 • Kształtowanie nawyków higienicznych oraz zasad kulturalnego zachowania się;
  • (savoir – vivre na co dzień)
 • Tworzenie warunków służących sprawności i aktywności fizycznej dzieci.
 • Podkreślenie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek.
 • Zrozumienie, jakie są psychiczne, fizyczne i społeczne konsekwencje nałogów.
 • Poszerzenie wiedzy na temat praw i obowiązków dziecka.
 • Uświadomienie konieczności ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
 • Analiza przyczyn powstawania konfliktów i poszukiwanie sposobów ich rozwiązywania.
 • Nauka dialogu – mówienia w sposób otwarty o tym co czują i czego potrzebują- gotowość do radzenia sobie z trudnościami wieku dziecięcego.
 • Rozpoznawanie i nazywanie uczuć własnych i cudzych.
 • Zapobieganie oraz potępianie agresji i przemocy (działania naprawcze).
 • Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i psychicznemu:
  • (promocja postaw asertywnych)
 • Gimnastyka buzi i języka – profilaktyka logopedyczna.
 • Wskazywanie rodzicom możliwości wspierania swoich dzieci.
 • Wzbogacanie wiedzy rodziców o potrzebach psychofizycznych swoich dzieci oraz o metodach udzielania im pomocy.

Adresaci programu

 • Dzieci 3, 4, 5 – letnie uczęszczające do przedszkola objętego programem
 • Nauczyciele zatrudnieni w placówce
 • Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola objętego programem
 • Inne osoby związane z placówką

Metody, formy i sposoby realizacji

Metody i formy powinny być dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci oraz winny uwzględniać wszelkie uwarunkowania dotyczące wprowadzania realizowanych treści.

 

METODY

 • Podające (pogadanka, opowiadanie, historyjka obrazkowa, anegdota i in.)
 • Problemowe (konwersacje, metody aktywizujące typu inscenizacja, drama, gry dydaktyczne, dyskusja, burza mózgów i in.)
 • Praktyczne (ćwiczenia i działania oparte na konkrecie, pokaz, symulacja, spotkania, wycieczki i in.)
 • Eksponujące (np. film, ekspozycja i in.)
 • Programowane (z użyciem np. komputera i projektora)

FORMY

 • Indywidualne
 • Zespołowe
 • Grupowe (jednolite / zróżnicowane)

Uwzględniając różnorodność warsztatu pracy kadry pedagogicznej (doświadczenie, predyspozycje, zdolności, zainteresowania) sposoby realizacji treści bloków tematycznych pozostawiamy otwarte – zależne od inwencji nauczyciela prowadzącego.

W związku z powyższym dokumentem dopełniającym niniejszy program staje się Roczny Plan Pracy Przedszkola i zadania w nim zawarte.

UWAGA: Pełna wersja prezentowanego programu dostępne w P5 (Kącik dla Rodziców)Inne programy realizowane w P-5 

 •  „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – ogólnopolski program edukacyjny – szczegóły tutaj

 • „Przyjaciele Zippiego” – międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego –               szczegóły tutaj

 • „Eco Schools” – międzynarodowy program edukacji ekologicznej – szczegóły  tutaj

 • „Akademia Aquafresh” – ogólnopolski program profilaktyki jamy ustnej – szczegóły tutaj

 • „Czyste powietrze wokół nas” – ogólnopolski program profilaktyki antynikotynowej –             szczegóły tutaj

 • „Bezpieczny Droga” -ogólnopolski program poprawy bezpieczeństwa – szczegóły  tutaj