Grupa VI „Pieski” Zamierzenia – czerwiec 2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

  • Rozwijanie umiejętności płynnego mówienia; wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.
  • Wyrażanie muzyki ruchem: uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych; rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
  • Wspólna zabawa z innymi dziećmi, odczuwanie radości z wykonanej pracy/zabawy, przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy.
  • Udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
  • Lato – obserwowanie w sposób bez-pośredni zmian zachodzących w przyrodzie.
  • Poznanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich – poznawanie zasad właściwego zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu.
  • Środki transportu − poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.
  • Swobodne rozmowy – wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych sytuacjach; – swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych.
  • Rozwijanie zainteresowań plastycznych.
  • Kulturalne zachowywanie się podczas przedstawienia teatralnego.