Aktualności

Obchody Dnia Ziemi

Misiaki, Żabki, Biedronki i Pieski doskonale wiedzą, że nie warto mieszkać na Marsie ponieważ na Ziemi jest życie ciekawsze. Znają cztery żywioły i wiedzą, że są one potrzebne do życia ludziom oraz całej przyrodzie.

 

 

 

26.04.2019 r.

W związku z zawieszeniem strajku od dnia 29 kwietnia 2019 r. przedszkole przystępuje do pracy zgodnie ze stałą organizacją pracy placówki.


26.04.2019 r.

Szanowni Rodzice!

Informujemy,  o otwarciu kolejnej – czwartej grupy dyżurującej. Rodziców zainteresowanych przyprowadzeniem dziecka do przedszkola prosimy o wcześniejszy kontakt z dyrektorem placówki (ze względu na ograniczoną ilość dostępnych miejsc). 

Od dnia 25 kwietnia 2019 r.   przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 – 17.00.


25.04.2019 r.

Szanowni Rodzice!

Informujemy,  o otwarciu kolejnej grupy dyżurującej. Rodziców zainteresowanych przyprowadzeniem dziecka do przedszkola prosimy o wcześniejszy kontakt z dyrektorem placówki (ze względu na ograniczoną ilość dostępnych miejsc). 

Od dnia 25 kwietnia 2019 r.   przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 – 17.00.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.


23.04.2019 r.


23.04.2019 r.

Szanowni Rodzice!

Informujemy,  o otwarciu kolejnej grupy dyżurującej i jednoczesnej zmianie  godzin przyjęcia dzieci do przedszkola:

 Grupa I    – godziny pracy  od 8 00 do 16 00

 Grupa II   – godziny pracy  od 8 00 do 1500

 

(Zmiany uwzględniają liczbę nauczycielek, które podjęły pracę)

 

Uwaga:  Ze względu na nową organizację pracy grup tylko w wyjątkowych sytuacjach będziemy przyjmować dzieci od godziny 7. 00. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie takiej potrzeby!


Informacja*
     W związku z nieprzystąpieniem do strajku 2 nauczycieli przedszkole może zapewnić opiekę 25 dzieciom.
 Rodziców zainteresowanych przyprowadzeniem dziecka do przedszkola prosimy o wcześniejszy kontakt z dyrektorem placówki (ze względu na ograniczoną ilość dostępnych miejsc). 
*Informacja obowiązuje do odwołania

 


12.04.2019 r.

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że akcja protestacyjna Przedszkola nr 5 trwa nadal.11.04.2019 r.

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że akcja protestacyjna Przedszkola nr 5 trwa nadal.

10. 04.2019 r.

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że akcja protestacyjna Przedszkola nr 5 trwa nadal.

09. 04.2019 r.

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że akcja protestacyjna Przedszkola nr 5 trwa nadal.

03.04.2019 r.

Szanowni rodzice!

Informuję, ze Przedszkole nr 5 począwszy od 08.04.2019r. (poniedziałek) przystępuje do

Ogólnopolskiego Strajku Pracowników Oświaty.

W związku z tym Przedszkole nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa i właściwej opieki wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej wychowankom.

 Dalsze informacje o rozwoju sytuacji na naszej stronie internetowej.

03.04.2019 r.

INFORMACJA

dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym

 za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

INFORMACJA MEN DLA RODZICÓW TUTAJ


W imieniu Hospicjum JP II serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcą.

 


 


Nasze Sukcesy!

 

DLA   NIEPODLEGŁEJ!

Uroczyste sadzenie drzewa upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości!SZANOWNI RODZICE!

 

Zapraszam na spotkanie rodziców zainteresowanych indywidualnym nauczaniem, pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz kształceniem uczniów niepełnosprawnych

w dniu 26.09.2018 r. o godzinie 1600.

 

Plan spotkania

 

 • zapoznanie rodziców z obowiązującymi w tym zakresie podstawami prawnymi
  z uwzględnieniem danego typu szkoły/placówki
 • przedstawienie organizacji indywidualnego nauczania – miejsce realizacji zajęć
 • organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych (m.in. indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego – realizacja wybranych zajęć indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej 5 osób, dokonywanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia co najmniej 2 razy w roku, udziału rodziców w pracach zespołu)
 • organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym również rodzicom.

 


Informujemy
Nasze przedszkole, po konsultacji z rodzicami przedstawia możliwość  ubezpieczenia wychowanków od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok szkolny 2018/2019.

Przedstawiamy ofertę Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk Vienna Insurance Group reprezentowane przez:
Grzegorz Rydzyński
Multiagencja Silesia Group
44-200  Rybnik, ul. Mikołowska 34,
Biuro czynne poniedziałek – piątek godz. 9:00-17:00;
Tel: 032 42 22 788; 032 42 37 100; 669 091 202;
mail: szkody@silesiagroup.pl

Aby zapoznać się z wybraną ofertą proszę otworzyć Ubezpieczenie NNW dzieci w zakładce „Dla Rodziców”

 


Drodzy Rodzice

Zebranie organizacyjne z Dyrektorem Przedszkola nr 5  przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się          dnia         31 sierpnia o godz. 15.30 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3; a po jego zakończeniu z wychowawcami poszczególnych grup. 


 
Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem  przedszkolnego kwartalnika, dostępny w zakładce „Biedroneczka” 

UWAGA RODZICE

dzieci starający się

o przyjęcie dziecka do przedszkola!!!

 

W związku z rekrutacją  dzieci

na nowy rok szkolny 2018/2019 informujemy, że nabór dzieci odbywać się będzie drogą elektroniczną

od dnia 06marca godz.800

do 20 marca 2018r. godz. 1500

Adres strony internetowej

www.zory.przedszkola.vnabor.pl

Po zarejestrowaniu dziecka drogą internetową należy wydrukować kwestionariusz i dostarczyć go do kancelarii przedszkola.

 


 

 


 


 


Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

 

Nabór dzieci na wolne miejsca w żorskich przedszkolach odbywać się będzie w formie elektronicznej w dniach od 06.03. 2018 r. godz. 800 do 20.03. 2018 r.  godz. 1500.

Rodzice kandydatów wypełniają wniosek logując się na stronę

www.zory.przedszkola.vnabor.pl

i postępują zgodnie z przewodnikiem dla rodziców i opiekunów.

 

Informacja dla rodziców dzieci kontynuujących edukację przedszkolną       

w roku 2018/2019

 

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola zobowiązani są do złożenia w placówce pisemnej:

 • „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w przedszkolu prowadzonym przez miasto Żory”

lub

 • „Deklaracji o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez miasto Żory”.

 

Termin składania wyżej wymienionych deklaracji:

od 19.02.2018 r.  godz. 800  do  26.02. 2018 r.  godz. 1500.

 

Formularze „Deklaracji…” można pobrać u nauczycielek poszczególnych grup.

Wypełnione „Deklaracje…” należy złożyć w wyznaczonym terminie u nauczycielek grup.

 

W przypadku niezłożenia deklaracji w tym terminie dziecko nie będzie mogło kontynuować edukacji przedszkolnej w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019.

 


 


Zapraszamy do zapoznania się z zimowym wydaniem przedszkolnego kwartalnika „Biedroneczka” – dostępnego w zakładce „Zimowa Biedroneczka”.


W imieniu podopiecznych hospicjum, serdecznie dziękujemy wychowankom naszego przedszkola za wykonanie konkursowych choinek, które przekazaliśmy do Hospicjum JP II w Żorach jako świąteczne stroiki.


Z serca dziękujemy za słodkie upominki zebrane podczas kolejnej edycji przedszkolnej akcji „Podziel się słodyczami”, które już 3 raz przekazaliśmy do żorskiego OIK-u.

>DZIĘKUJEMY<

  

 

 

 


 

Dzieci naszego przedszkola są ubezpieczone

 od 01.09.2017 (pod warunkiem opłacenia składki) do 30.09.2017.
Opłacenie składki w październiku spowoduje ochronę ubezpieczeniową od dnia następnego po zaksięgowaniu wpłaty na koncie ubezpieczyciela.


 


Drodzy Rodzice

Zebranie organizacyjne z Dyrektorem Przedszkola nr 5  przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się                       30 sierpnia o godz. 15.30 a po jego zakończeniu z wychowawcami poszczególnych grup. 

Serdecznie zapraszamy. 

26.07.2017 r.


Nasze Sukcesy!!!

 

 


UWAGA RODZICE

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola  

na rok szkolny 2017/2018 w godzinach pracy kancelarii przedszkola od 6.00 do 14.00

W sytuacjach wyjątkowych prosimy o kontakt telefoniczny 605 660 753

 


 


Zasady naboru do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

 1. Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do żorskiego publicznego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu , w terminie do 11 kwietnia 2017r.( art. 153 ust.2
  U.2017 poz.59)
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w przedszkolu( art. 153 ust. 1 Dz. U. 2017 poz. 59). Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od
  18 kwietnia 2017r od godz. 8:00 do 28 kwietnia 2017r do godz. 15:00 pod adresemzory.przedszkola.vnabor.pl gdzie można pobrać wniosek i zapoznać się z ofertą przedszkoli.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się tzw. kryteria ustawowe ( art. 131ust. 2 Dz. U. 2017 poz. 59):
 4. wielodzietność rodziny kandydata – potwierdzona oświadczeniem rodzica,
 5. niepełnosprawność kandydata – potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,
 6. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata- potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,
 7. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata- potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,
 8. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,
 9. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 10. objęcie kandydata pieczą zastępczą – potwierdzone dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą.

Kryteria te mają jednakową wartość, są brane pod uwagę łącznie.

Definicje ustawowe:

 • wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (za dzieci uznaje się pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem
  o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko);
 • samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria określone Uchwałą Rady Miasta Żory Nr 359/XXIX/17 z dnia
  16 marca 2017r.

 

 1. kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się
  w trybie stacjonarnym – potwierdzone oświadczeniem o miejscu pracy/studiów/nauki,
 2. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu pierwszego wyboru – potwierdzone oświadczeniem na wniosku o przyjęcie,
 3. kandydat, który uczęszcza w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola innego niż przedszkole pierwszego wyboru lub do żłobka na terenie Gminy Żory – potwierdzone oświadczeniem na wniosku o przyjęcie,
 4. kandydat, który z rodzeństwem jest zgłoszony po raz pierwszy do tego samego przedszkola-potwierdzone oświadczeniem na wniosku o przyjęcie,
 5. rodzina kandydata objęta nadzorem kuratorskim – potwierdzone oświadczeniem na wniosku o przyjęcie,

 

 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola „pierwszego wyboru”. Jeżeli rodzice zaznaczyli spełnianie kryteriów wymagających przedłożenia dokumentów dołącza się również te dokumenty, np.:
  1. dokumenty potwierdzające niepełnosprawność,
  2. dokumenty potwierdzające rozwód lub separację,
  3. dokumenty potwierdzające pieczę zastępczą,
  4. orzeczenia PPP

które są składane w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez rodzica kandydata.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

a). zwrócić się do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,

 1. b) zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności, zaś Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 

UWAGA!   Brak dokumentów potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów spowoduje odrzucenie wniosku!

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadzi postępowanie uzupełniające.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 3. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 4. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 5. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane zostaną do publicznej wiadomości w formie alfabetycznej listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

w dniu 22 maja 2017 o godzinie 8:00.

 1. Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli uczęszczania do tego przedszkola w terminie od 22 maja godz. 8.00 do 26 maja godz. 15.00 Niepotwierdzenie woli w oznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.
 2. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych do publicznego przedszkola 31 maja o godz. 8.00. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Listy zawierają imiona
  i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. Kolejność zgłoszeń (logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszeństwo
  w przyjęciu dziecka do przedszkola.
 4. Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania dziecka do przedszkola.

 


 


 

Dnia 24 marca 2017 r.  najmłodsza grupa z  naszego  przedszkola po raz pierwszy wystąpiła na scenie MOK-u w Żorach. Nasze „Misiaki” wystąpiły w spektaklu „Kopciuszek”, w którym odegrały rolę duszków. Do współudziału zaprosił nas zespół  „I.N.N.J” pod kierunkiem Pani Basi Szulik – Silka z L.O. im. Karola Miarki w Żorach;-))

Galeria zdjęciowa już niebawem …

 

 

 

 

 

 

 


OGŁOSZENIE NACZELNIKA WYDZIAŁU EDUKACJI

„W związku z wprowadzaniem w życie reformy oświaty w oparciu o „Ustawę- prawo oświatowe”  obowiązkiem jednostek samorządu jest określenie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 15 kwietnia br.

W związku z powyższym nabór do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Żoryw roku szkolnym 2017/2018 rozpocznie się po 15 kwietnia br.

Szczegółowy harmonogram podany będzie do publicznej wiadomości na bip Żory
i w placówkach przedszkolnych.”

 

                                                                                      Bożena Dąbrowska

                                                                               Naczelnik Wydziału Edukacji

                                                                                      Urzędu Miasta Żory


 

WYNIKI KONKURSU

Bal karnawały już za nami, za nami także konkurs, w którym wybieraliście najlepsze przebranie nauczycieli na balu karnawałowym! Wybór nie był łatwy, ponieważ kandydatki dołożyły wszelkich starań, aby zaskoczyć swoich podopiecznych. Przedszkolaki uwielbiają dzień balu, gdyż w tym jednym dniu Pani z przedszkola już nie jest tylko Panią, ale zupełnie kimś nowym. Z tego tytułu przygotowaliśmy konkurs, w którym nagrodzić można było najlepiej przebraną Panią. Rewia mody karnawałowej zaskoczyła Nas wszystkich, z radością oglądaliśmy wystawę zdjęć z wizerunkami przebranych kandydatek!  Komentarze przedszkolaków pod tablicą ze zdjęciami przejdą być może do historii, gdyż były niepowtarzalne!! Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, a Wam drogie przedszkolaki dziękujemy za rzetelne oddawanie głosów!!

Dzięki Waszej pomocy udało się wyłonić trójkę nauczycieli, których przebranie podobało się Wam najbardziej

Oto wyniki:

III MIEJSCE- Pani Iwonka   – gr. MISIAKI

II MIEJSCE- Pani Kasia –  gr. SMERFY

I MIEJSCE- Pani Agnieszka-  

gr. KRASNOLUDKI!!!!!!!!

 Dzięki nagrodzie głównej Pani Agnieszka może skorzystać z relaksujących zabiegów kosmetycznych! GRATULACJE! Dziękujemy za dystans do świata i pozytywne nastawienie wszystkich uczestników!!  

20170216_173316


Drodzy Rodzice

 

W trosce o zdrowie naszych wychowanków przypominamy

i prosimy o stosowanie się do 7 pkt. Regulaminu Przedszkola

„ Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych lub podejrzanych o chorobę”

(dotyczy to również nasilonego kataru i kaszlu).

 


Page1


 

 Page1


 

59fdca51536816f97210656a8a769f3c


b763b2553dcc3699afcf54204e12a68b

 


 

 

 

Top


 

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy zaangażowali się w akcję charytatywną „Dzielimy się słodyczami”.

podz

 


 

Informacja

Dnia 12 i 13 grudnia odbędą się zdjęcia grupowe.

(PS. Proszę o czerwony kolor u dziewczynek – oczywiście w miarę możliwości)

                               J. Krzyżanek


 

hvyuf


 

Szanowni Państwo

W związku z planowaną reformą struktury szkolnictwa zamieszczamy  linki dotyczące reformy oraz broszury z najistotniejszymi pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi planowanych zmian:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=1014&news=7073

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

 


 

Page1

 

 

 

 

 

 

 

Page2


 

„Zielona Flaga” – mamy upragniony certyfikat

Miło nam poinformować, że w tym roku jesteśmy jedyną placówką       z Żor, której Kapituła Programu Szkoły dla Ekorozwoju przyznała międzynarodowe, prestiżowe wyróżnienie ekologiczne – Certyfikat Zielonej Flagi.

Aby uzyskać certyfikat, musieliśmy spełnić wymagające kryteria i zrealizować liczne działania na rzecz ekorozwoju, zgodnie z Metodologią Siedmiu Kroków.

Wyróżnienie, które otrzymaliśmy  otworzyło nam drogę do międzynarodowej Sieci Eco Schools, zrzeszającej liderów praktycznej edukacji ekologicznej. To prestiżowe osiągnięcie nie byłoby możliwe bez aktywnego zaangażowania dyrekcji przedszkola, rodziców, naszych wspaniałych wychowanków, nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola oraz lokalnej społeczności. Wszystkim serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.

Top-002

DSC01647 DSC01649 DSC01654 DSC01656

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nie zwlekaj – przyłącz się!

 


 

I Miejsce

 Festiwal Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

 


 

 Zagłosuj na naszą pracę w ogólnopolskim konkursie!

Muchomorki i gotowy Domek Pani Jesieni

 

Kochani Rodzice, nasz jesienny obrazek został wytypowany w konkursie ogólnopolskim pt.”Jesień w parku, w sadzie i w ogrodzie”

Kapituła Konkursu wybrała 30 najlepszych prac konkursowych z każdej kategorii (Przedszkole i Szkoła Podstawowa). Wybrane prace zostały opublikowane na oficjalnym profilu Facebook Moje Bambino (www.facebook.com/MojeBambino), gdzie zostały poddane głosowaniu użytkowników serwisu Facebook.

3 Prace w kategorii Przedszkole i 3 Prace w kategorii Szkoła Podstawowa, których zdjęcia uzyskają najwięcej polubień Użytkowników serwisu Facebook w czasie                                                                         17 października 2016 r. – 23 października 2016 r.  zostaną nagrodzone w Konkursie.

Zachęcamy do oddawania głosów na naszą pracę klikając tutaj.