Statut

 

STATUT

PRZEDSZKOLA NR 5

W ŻORACH

 Obowiązujący od 06.02.2019r.

 Podstawa prawna statutu Przedszkola Nr 5

 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
oraz aktów wykonawczych do ustawy, Ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.);

 • 1.
 1. Przedszkole nr 5 z siedzibą w Żorach, os. 700 lecia Żor 18 jest przedszkolem ogólnodostępnym, wielooddziałowym.
 • Oddziały przedszkola są zlokalizowane w 2 budynkach:
 1. budynek Przedszkola Nr 5 w Żorach, os. 700 lecia – 5 grup dzieci 3,4,5 letnich
 2. budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żorach, os. 700 lecia – 3 grupy dzieci 5,6 letnich
 3. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu. W pieczęciach
  i stemplach używa się czytelnych skrótów.
 4. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Żory z siedzibą w Żorach, Aleja Wojska Polskiego 25.
 • 1a.

Ilekroć w statucie użyto słowa:

1)  Ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.);

2)  Ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.);

3)  przedszkole, jednostka – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 5 w Żorach;

4)  dyrektor – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola nr 5 w Żorach;

5)  rodzice – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka i osoby (podmioty), które sprawują pieczę zastępczą nad dzieckiem;

6)  dzieci – należy przez to rozumieć podopiecznych Przedszkola nr 5 w Żorach.

 

 • 2.

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie:
 • udzielania dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
 1. kierowanie w określonych, indywidualnych przypadkach za zgodą i na wniosek rodziców
  do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub na badania lekarskie celem uzyskania opinii
  i wskazówek do pracy wspomagającej rozwój dziecka,
 2. organizowanie pracy indywidualnej i zajęć wspomagających rozwój dziecka,
 3. współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia kierunku działań w środowisku domowym,
 4. organizowanie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
 5. organizowanie porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
 6. warsztaty dla rodziców organizuje się w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych,
 7. warsztaty prowadzą w zależności od potrzeb pedagog, psycholog oraz nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych;
 • umożliwiania dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej
  i religijnej poprzez:
 1. organizowanie zajęć, zabaw i innych form działania z w/w dziedziny,
 2. tolerancję religijną dającą możliwość uczestniczenia bądź nie w nauce religii.
 • przedszkole może organizować wczesne wspomaganie dziecka oraz kształcenie specjalne zgodnie z obowiązującym prawem;
 • przedszkole może organizować indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne zgodnie z obowiązującym prawem.
 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

2a. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy obszar rozwoju dziecka, język obcy nowożytny.

2b. Do zadań przedszkola należy:

1) organizowanie warunków, które sprzyjają zdobywaniu doświadczenia w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym rozwoju, przez co wspierana jest wielokierunkowa aktywność dziecka;

2) organizowanie warunków, które pozwalają dzieciom na swobodne rozwijanie się, odpoczynek i zabawę w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie u dziecka aktywności, która podnosi poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z procesów poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków, które sprzyjają nabywaniu przez dzieci doświadczeń i umożliwią ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w specyficzny sposób;

5) wspieranie dziecka w samodzielnym poznawaniu świata, dobieranie treści odpowiednich do poziomu jego rozwoju, możliwości percepcyjnych, rozumowania i wyobrażeń z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dziecka;

6)  wzmacnianie w dziecku jego indywidualności, oryginalności i poczucia wartości, a także potrzeby uczestniczenia w grupie i budowania relacji osobowych;

7)  sprzyjanie rozwojowi nawyków i zachowań związanych z samodzielnością, dbaniem o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo (w tym w ruchu drogowym);

8) dbanie o zdrowie psychiczne dziecka i uczenie go rozumienia uczuć i emocji zarówno swoich jak i innych ludzi;

9)  dbanie o budowę wrażliwości dziecka (w tym estetyczną) odnoszącej się do różnych sfer aktywności człowieka;

10)  tworzenie warunków pozwalających dziecku na bezpieczne, samodzielne poznawanie otaczającej je przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości i norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, odpowiednich do etapu rozwoju dzieci;

11)  tworzenie warunków, które pozwalają na bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, majsterkowanie, konstruowanie,  planowanie i podejmowanie intencjonalnego działania oraz prezentowanie efektów swojej pracy;

12)  współpraca z rodzicami, środowiskami, organizacjami i instytucjami, które zostały uznane przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków, które umożliwiają rozwój tożsamości dziecka;

13)  umożliwianie poznania przez dziecko wartości i norm społecznych i rozwijanie zachowań z nich wynikających;

14) uzupełnianie (za zgodą rodziców) treści wychowawczych o zagadnienia dotyczące zmian i nowych zjawiska w otoczeniu dziecka;

15)  wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, którego celem jest osiągnięcie przez nie poziomu wystarczającego do podjęcie nauki w szkole;

16) organizowanie, zgodnie z potrzebami, zajęć ;

17)  tworzenie sytuacji edukacyjnych, które budują w dziecku zainteresowanie językiem obcym nowożytnym i chęć poznawania innych kultur.

 1. Realizacja zadań przedszkola:
  • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez:
 2. organizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z indywidualnymi
  możliwościami dzieci,
 3. dostosowanie zadań do zainteresowań dzieci, ich umiejętności z uwzględnieniem
  twórczych metod pracy,
 4. wykorzystywanie wrodzonego potencjału dzieci w relacjach ze środowiskiem
  społeczno-kulturalnym i przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem kreowania postaw
  wychowanków jako inicjatorów zachowań proekologicznych w swoich domach.
 5. stwarzanie sytuacji sprzyjających poznawaniu i rozumieniu siebie i świata, odnajdywania
  swojego miejsca w grupie, wspólnocie,
 6. stwarzanie okazji do działania i nabywania umiejętności oraz budowania systemu wartości.
 7. organizowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.
  • wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez:
 8. współdziałanie z rodziną w celu pomocy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej,
 9. pełnienie funkcji doradczej i wspomagającej wychowanie dziecka w rodzinie,
 10. zachęcanie rodziców do korzystania z biblioteki przedszkolnej w celu poszerzenia wiadomości o rozwoju i wychowaniu dziecka,
 11. informowanie na bieżąco rodziców o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju,
 12. wspólne uzgadnianie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu,
 13. uczestniczenie rodziców w planowaniu działalności wychowawczej,
  • przygotowanie dziecka do nauki w szkole poprzez:
   1. ukazywanie dzieciom związków i współzależności w otaczającym świecie od początku pobytu w przedszkolu,
   2. stwarzanie sytuacji sprzyjających formułowaniu poprawnych i zrozumiałych dla otoczenia wypowiedzi,
   3. usprawnianie analizatorów poprzez rozwijanie spostrzegawczości w trakcie działania,
   4. rozbudzanie u dzieci potrzeby nabywania umiejętności ruchowych podnoszących sprawność motoryczną i manualną,
   5. przyswajanie przez dzieci ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przestrzeganie ich,
   6. rozbudzanie twórczych przejawów wszelkiej działalności sprzyjającej rozwijaniu indywidualnych możliwości,
   7. praca z dziećmi zmierzająca do osiągnięcia przez wszystkie dzieci gotowości do podjęcia nauki w szkole.
  • Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi uczęszczającymi do przedszkola, poprzez zapewnienie:
   1. realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
   2. sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci,
   3. zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci,
   4. integracji dzieci i uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi.
 1. Opieka nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza
  przedszkolem uwzględnia obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy:
 • w przedszkolu:
 1. opiekę nad dziećmi w czasie zajęć i zabaw w przedszkolu sprawuje nauczyciel,
 2. zaznajamia się dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się w budynku oraz ustala się obszar, w którym mogą przebywać i poruszać się,
 3. pomieszczenia przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową zgodnie z obowiązującymi normami, które określają odrębne przepisy,
 4. nauczyciel umożliwia dzieciom poznawanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw dzieci w sali, a każdy pracownik przedszkola czuwa nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przez dzieci na terenie przedszkola (szatnia, umywalnia, ubikacje),
 5. nauczyciel wyrabia u dzieci nawyki związane z ochroną zdrowia, higieną osobistą                    i higieną życia codziennego,
 6. podczas zajęć i zabaw zapewnia się zachowanie proporcji pomiędzy różnymi formami działalności dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości,
 7. zajęcia z ostrymi narzędziami (np. nożyczki, igła) organizowane są w małych zespołach pod baczną obserwacją nauczycielki,
 8. zapewnia się higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu poprzez częste wietrzenie sali zabaw w ciągu dnia, utrzymanie pomieszczeń w należytym porządku.
 • poza przedszkolem:
 1. przed wyjściem dzieci do ogrodu przedszkolnego pracownik przedszkola sprawdza teren pod względem bezpieczeństwa,
 2. w czasie zabaw w ogrodzie przedszkolnym zabrania się dzieciom wychodzenia poza ogrodzenie oraz wymaga się przestrzegania umów bezpiecznego korzystania z urządzeń ogrodowych,
 3. w czasie spacerów opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel oraz woźna oddziałowa lub pomoc do dzieci,
 4. wdraża się dzieci do przestrzegania przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych,
 5. organizacja i program wycieczek jest dostosowany do wieku, zainteresowań, potrzeb, stopnia rozwoju psychofizycznego, stanu zdrowia dzieci,
 6. w czasie wycieczek całodniowych (wyjazdowych) opiekę sprawują nauczyciele, personel przedszkola oraz rodzice, którzy uczestniczą w wycieczce,
 7. udział dziecka w wycieczce wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka,
 8. nauczyciel organizujący wycieczkę zobowiązany jest do zapewnienia dzieciom pełnego bezpieczeństwa,
 9. program wycieczki, listę uczestników oraz imię i nazwisko kierownika i opiekunów określa karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola,
 10. przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem przedszkola ustala się specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać,
 11. opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,
 12. o planowanych wycieczkach, imprezach i zajęciach jednodniowych, uwzględniających korzystanie ze środków lokomocji, przedszkole informuje organ prowadzący,

ł) w czasie wycieczki miejscowej, opiekę nad 25 osobową grupą dzieci sprawuje 2 opiekunów,

 1. w czasie wycieczki poza miasto lub wycieczki uwzględniającej korzystanie ze środków lokomocji miejskiej, przedszkole zapewnia 1 opiekuna na 10 osób,
 2. nauczyciel organizujący wycieczkę uwzględniającą w programie pobyt nad wodą jest zobowiązany zaznajomić wychowanków z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą,
 3. wychowankowie mogą korzystać z kąpieli tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych lub przystosowanych w obrębie kąpielisk i pływalni zapewniających pełne bezpieczeństwo w osobach ratownika i opiekunów,
 4. nauczyciel organizujący wycieczkę, która w programie uwzględnia korzystanie z jednostek pływających, zobowiązany jest do sprawdzenia stopnia wyposażenia jednostki w sprzęt ratowniczy.
 5. Do przedszkola dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo. Upoważniona osoba nie może wzbudzać obaw do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

5a. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola:

1)  Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania lub odbierania dziecka z przedszkola osobiście. Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu;

2)  Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach określonych                           w umowie o świadczenie usług zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami;

3)  Rodzice przyprowadzają dziecko do przedszkola od godziny 6 00, w szatni przygotowują je do pobytu w przedszkolu i oddają pod opiekę nauczycielowi;

4)  Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola do godziny 17 00;

5)  Dopuszcza się możliwość przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola przez osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo upoważnioną przez rodziców, określoną na piśmie;

6)  Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej;

7)  Upoważnienie takie obowiązuje przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono być w każdej chwili przez rodziców odwołane lub zmienione;

8)  Rodzice mogą upoważnić określoną, osobę do jednorazowego odebrania dziecka                             z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa                                       w formie pisemnej lub w rozmowie telefonicznie;

9)  Przy odbiorze dziecka z przedszkola rodzice lub osoba upoważniona przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od chwili przywitania się z nim;

10)  Nauczyciel ma obowiązek odmówić wydania dziecka osobie, której stan będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa;

11)  W sytuacjach odmowy wydania dziecka nauczyciel zawiadamia dyrektora przedszkola oraz telefonicznie rodzica;

12)  W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel obowiązany jest powiadomić telefonicznie o tym fakcie rodziców;

13)  Niemożność skontaktowania się rodzicami pod wskazanymi przez nich numerami telefonu skutkuje powiadomieniem komisariatu policji;

14)  Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;

15)  W kwestiach spornych dotyczących próby odebrania dziecka z przedszkola przez osoby nieupoważnione nauczyciel zawiadamia rodziców i policję;

16)  O zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola rodzice informowani są na pierwszym zebraniu organizowanym w nowym roku szkolnym.

 1. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe, po pozytywnym zaopiniowaniu przez rodziców z uwzględnieniem możliwości rozwojowych i potrzeb wychowanków.
 2. Organizuje się indywidualną pomoc dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego współpracując z MOPS-em oraz Radą Rodziców.

7a. W sytuacjach, w których rodziny wychowanków wchodzą w konflikty z prawem oraz ma to wpływ na rozwój dziecka, przedszkole nawiązuje współpracę z:

1)  inspektorem ds. nieletnich;

2)  kuratorem sądowym;

3)  Policyjną Izbą Dziecka;

4)  Pogotowiem Opiekuńczym;

5)  innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji.

 1. Szczegółowe zasady zapewniania bezpieczeństwa wychowankom przedszkola określa Procedura Bezpieczeństwa Wychowanków Przedszkola Nr 5.
 2. Przedszkole współdziała z rodzicami poprzez:
 3. zebrania ogólne (1x w roku szkolnym)
 4. zebrania grupowe (minimum 2 x w roku szkolnym)
 5. kontakty indywidualne (w miarę potrzeb)
 6. kącik dla rodziców (na bieżąco)
 7. zajęcia otwarte (minimum 1x w roku szkolnym)
 8. uroczystości przedszkolne (wg kalendarza uroczystości)
 9. spotkania w ramach pedagogizacji (minimum 1x w roku szkolnym)
 10. radę rodziców (w miarę potrzeb)
 • 2a

Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 

 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w jednostce, w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola wynikających w szczególności:

1)  z niepełnosprawności;

2)  z niedostosowania społecznego;

3)  z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania i emocji;

5)  ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8)  z choroby przewlekłej;

9)  z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)  z niepowodzeń edukacyjnych;

11)  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12)  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

7) porad i konsultacji.

 1. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców dziecka.
 2. W przypadku, gdy w wyniku udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców, może wystąpić do publicznej poradni, z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu dziecka w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
 3. Wniosek zawiera informacje o:

1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych dziecka oraz potencjale rozwojowym dziecka;

2) występujących problemach i trudnościach wychowanka w funkcjonowaniu w jednostce;

3) działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych                                                i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka w jednostce, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku w przedszkolu, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;

4) wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem.

 1. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w jednostce rodziców dziecka.
 2. Formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 4. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

1) rodzicami dziecka;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,

dzieci i młodzieży.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1) rodziców dziecka;

2) dyrektora przedszkola;

3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia

z dzieckiem;

4) pielęgniarki lub higienistki;

5) poradni;

6) pomocy nauczyciela;

7) (uchylony)

8) pracownika socjalnego;

9) asystenta rodziny;

10) kuratora sądowego;

11) organizacji pozarządowej lub instytucji, która działa na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
 2. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów należy

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań                                    i uzdolnień uczniów oraz przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                                                  w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci                             i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;

2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się;

3) Współpraca w poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana nauczycielom i rodzicom dzieci ma formę porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń i polega na:

1)  wspieraniu w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

2)  rozwijaniu umiejętności wychowawczych
dla zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom.

 

 • 2b

 

 1. W przedszkolu prowadzone są zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, które obejmują preorientację zawodową mającą na celu pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci , a także wstępne ich zapoznanie z wybranymi zawodami.
 2. Działania z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone w przedszkolu:

1)  zajęcia podczas których dziecko określa, co lubi robić, opowiada o sobie w grupie rówieśniczej, podaje przykłady zainteresowań;

2)  spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów: strażak, policjant, lekarz itp.,

3)  wycieczki do zakładów pracy.

 • 3.
 1. Organami przedszkola są:
  • dyrektor przedszkola;
  • rada pedagogiczna;
  • rada rodziców.
 2. Kompetencje dyrektora przedszkola:
 • kieruje działalnością jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz;
 • organizuje proces wychowawczo – dydaktyczny i opiekuńczy oraz kieruje nim zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny we współpracy z wicedyrektorem na podstawie odrębnych przepisów;
  • sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  • tworzy atmosferę pracy sprzyjającą twórczej współpracy kolektywu nauczycielskiego;
  • udziela pomocy i instruktażu wszystkim pracownikom;
  • realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji oraz wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa;
  • udziela informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola radzie rodziców;
  • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola po zaopiniowaniu go przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  • kieruje zatrudnionymi w przedszkolu pracownikami niebędącymi nauczycielami;
  • decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
  • pełni rolę osoby kierującej w rozwiązywaniu sporów;
  • przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola;
  • występuje z wnioskiem po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
  • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
  • skreśla w drodze decyzji wychowanka z listy w przypadkach określonych w § 12. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej;
  • wstrzymuje uchwały o skreślaniu wychowanków z listy jeżeli skreślenie odbyło się niezgodnie z przepisami prawa i zawiadamia o wstrzymaniu uchwały organ prowadzący przedszkole i sprawujący nadzór pedagogiczny;
  • wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej w sprawie eksperymentów pedagogicznych, jeżeli są one niezgodne z przepisami prawa i zawiadamia o wstrzymaniu uchwały organ prowadzący przedszkole i sprawujący nadzór pedagogiczny;
  • zapewnia nauczycielowi ubiegającemu się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego prawidłowy przebieg stażu;
  • prowadzi dokumentację związaną z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
  • organizuje i prowadzi komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego;
  • dopuszcza do użytku zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, zapewniające realizację podstawy programowej oraz dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków;
  • wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;
  • wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli poprzez organizację szkoleń, narad, konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli;
  • gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie
   z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  • dokonuje oceny pracy nauczycieli;
  • opracowuje i przedstawia radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego oraz przedstawia sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i pracownikom przedszkola w czasie zajęć organizowanych przez jednostkę;
  • co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do jednostki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy;
  • organizuje pomoc pedagogiczno-psychologiczną dla dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego;

32) stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie                          i wzbogacenie działalności wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej i innowacyjnej przedszkola;

33) współpracuje z pielęgniarką, lekarzem i lekarzem dentystą w ramach sprawowanej przez te osoby profilaktycznej opiece zdrowotnej;

34) wykonuje inne zadania, które wynikają z przepisów szczególnych;

35) powiadamia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń wydanych przez wizytatora:

 1. sposobie realizacji zaleceń – organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 2. otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji – organ prowadzący szkołę;

36) prowadzi (lub upoważnia do tego inną osobę) rejestr wyjść grupowych (z wyjątkiem wycieczek);

37) prowadzi rejestr wypadków.

 1. Kompetencje rady pedagogicznej:
 • do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych,
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
 5. ustalanie sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola;
 • rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy przedszkola w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
 2. wnioski dyrektora o przyznawanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 3. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 4. programy wychowania przedszkolnego w związku z dopuszczeniem ich do użytku,
 5. powierzenie stanowiska wicedyrektora proponowanego przez dyrektora przedszkola,
 6. projekt planu finansowego przedszkola, składanego przez dyrektora przedszkola;
 • rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane,
 • w uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna na wniosek nauczyciela może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego z tym, że te zmiany nie mogą nastąpić w trakcie roku szkolnego
 • do innych zadań rady pedagogicznej należy:
 1. dbanie o podnoszenie jakości pracy przedszkola,
 2. przeprowadzanie dwa razy w roku analizy wyników pracy wychowawczo – dydaktycznej
  i opracowywanie wniosków zmierzających do podnoszenia efektywności pracy,
 3. rozpatrywanie projektu organizacyjnego pracy przedszkola,
 4. występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego
  w przedszkolu do organu uprawnionego do odwołania,
 5. przygotowuje zmiany do statutu przedszkola i podejmuje uchwały wprowadzające te zmiany,
 6. wyłanianie przedstawiciela do zespołu oceniającego w przypadku odwołania się nauczyciela od oceny pracy,
 7. rada pedagogiczna wyłania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,
 8. tryb wyłaniania przedstawicieli do komisji konkursowej określa regulamin rady pedagogicznej,
 9. rada pedagogiczna opiniuje pracę dyrektora wymaganą do oceny jego pracy,
 • w skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w jednostce;
 • w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgoda lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej;
 • zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,                          w każdym półroczu po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych oraz w miarę potrzeb bieżących.
 • zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego jednostkę lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 • osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników jednostki.
 1. W przedszkolu działa rada rodziców :

1)  Rada rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców

2) W skład Rady wchodzą, po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych                       w tajnych wyborach przez zebranie rodziców oddziału.

 1. w wyborach jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic,
 2. wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;
 • Rada rodziców :
 1. uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny  z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego; regulamin rady rodziców określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców przedszkola;
 2. współuczestniczy w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych;
 3. współdziała z dyrektorem i nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 4. uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy jednostki i zaspokajania potrzeb dzieci;
 5. może występować z wnioskami lub wyrażać opinię na temat funkcjonowania jednostki do dyrektora przedszkola, organu prowadzącego przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 6. w celu wspierania działalności statutowej jednostki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł;
 7. może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
 8. sporządza opinie o pracy nauczyciela wymaganą do ubiegania się o wyższy stopień awansu zawodowego;
 9. uchwala program wychowawczo- profilaktyczny przedszkola
 10. opiniuje programu i harmonogram poprawy efektywności wychowania lub kształcenia przedszkola
 11. opiniuje projektu planu finansowego przygotowanego przez dyrektora przedszkola.
 • przedstawiciele rady rodziców biorą udział w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola;
 • tryb wyłaniania przedstawicieli w pracach komisji konkursowej określa regulamin rady rodziców.
 1. Zasady współdziałania organów przedszkola:
  • zapewniają właściwe wykonywanie zadań określonych w przepisach prawa i statucie przedszkola poprzez:
   1. nieingerowanie w swoje kompetencje,
   2. wspólne ustalanie terminów spotkań,
   3. wspólne układanie planów.
  • zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola:
 1. na posiedzeniach rad pedagogicznych (planowanych i doraźnych),
 2. na zebraniach rady rodziców,
 3. poprzez podanie informacji w kąciku dla rodziców,
 4. poprzez kurendy, ogłoszenia,
 5. odpowiedzialność dyrektora za bieżącą wymianę informacji.
 6. Spory między organami rozwiązywane są:
 • drogą negocjacji przy współudziale oponentów,
 • poprzez utworzenie komisji wewnątrzprzedszkolnej z udziałem reprezentacji pozostałych organów przedszkola,
 • po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozstrzygnięcia sporów, istnieje możliwość odwołania się do wyższych instytucji w zależności od treści sporów (np. organ prowadzący, organ nadzorujący itp).
 • ostateczna decyzja należy do dyrektora przedszkola.
 1. Spory między organami przedszkola rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
 2. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
 3. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

                                              

 • 4.

    

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

1a. Organizacja przedszkola jest dostosowana do liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i programów wychowania przedszkolnego oraz wniosków rodziców, które określają zapotrzebowanie na rodzaje zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu.

 1. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.
 2. Praca wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego
 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 • Czas zajęć prowadzonych w przedszkolu jest dostosowany do możliwości rozwojowych dziecka,
 • Czas zajęć z religii oraz języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
 1. z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut
 2. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
  1. Na wniosek rodziców w przedszkolu prowadzi się zajęcia dodatkowe – religii (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
  2. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pedagogicznej dotyczącej oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokumentację czynności obserwacyjnych.

6a. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

6b. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.

 

 • 5.

      

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowywany przez dyrektora przedszkola do dnia 21 kwietnia każdego roku i przedstawiany organowi prowadzącemu do zatwierdzenia. Organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacyjny do dnia 29 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

1) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

2) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

4) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych;

5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

5a) imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć;

5b)  liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;

6) tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone;

7) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

8) liczbę oddziałów.

 1. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

 

 • 6.

 

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 • Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.
 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczycielki, którym powierzono opiekę nad oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb  i zainteresowań dzieci.
 2. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie.

 

 • 7.

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym, stosownie do potrzeb środowiska.
 • dzienny czas pracy przedszkola wynosi nie więcej niż 11 godzin, a realizacja podstawy programowej 5 godzin. Godziny otwarcia i zamknięcia przedszkola oraz godziny realizacji podstaw programowych ustala dyrektor na wniosek rady rodziców i za zgodą organu prowadzącego;
 • w czasie zmniejszenia się frekwencji dzieci istnieje możliwość łączenia oddziałów;
 • zasady odpłatności za przedszkole:
  1. stawkę żywieniową ustala się na podstawie kalkulacji cen produktów żywnościowych. Wysokość w/w stawki ustala organ prowadzący, na wniosek dyrektora
  2. opłatę za świadczenie usług edukacyjno-wychowawczych ponad podstawę programową ustala organ prowadzący,
  3. pracownicy przedszkola korzystający z wyżywienia ponoszą koszty zgodne z ustaleniami organu prowadzącego, na wniosek dyrektora,
  4. należność za przedszkole opiekun zobowiązany jest uiszczać zgodnie z postanowieniami umowy cywilno-prawnej zawieranej corocznie przez jednostkę z rodzicami,
  5. inne świadczenia pieniężne ustala rada rodziców,
  6. rodzice dziecka 6-letniego, realizującego roczne przygotowanie przedszkolne, są całkowicie zwolnieni z opłat za korzystanie z usług edukacyjno-wychowawczych.

 

 • 8.

 

 1. Zakres zadań pracowników administracyjno-technicznych przedszkola:
 • Obowiązki pomocy do dzieci:
  1. spełnia czynności obsługowe i opiekuńcze w stosunku do wychowanków polecane przez nauczyciela danego oddziału oraz inne, wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,
  2. rozbiera i ubiera dzieci,
  3. pomaga przy wydawaniu posiłków,
  4. uczestniczy w spacerach i wycieczkach,
  5. dba o czystość zabawek, dokonuje drobnych napraw sprzętu,
  6. uczestniczy w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczycielkę, pomaga w ich organizacji,
  7. wykonuje pomoce do zajęć i elementy dekoracyjne,
  8. czuwa nad bezpieczeństwem dzieci,
  9. przestrzega zasad BHP oraz przepisów ppoż,
  10. pełni dyżury w szatni,
  11. wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora.
 • Obowiązki specjalisty do spraw żywienia /intendenta/:
  1. zaopatruje przedszkole w żywność i sprzęt związany z pionem żywieniowym,
  2. sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętem kuchenno-magazynowym,
  3. sporządza jadłospisy zgodnie z przyjętymi normami żywieniowymi,
  4. nadzoruje sporządzanie posiłków i przydziela porcje żywnościowe dzieciom i personelowi stołującemu się w przedszkolu,
  5. dokonuje zakupów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i przygotowuje miesięczne zestawienie informacyjne,
  6. prowadzi dokumentację magazynową i finansową zgodnie z odrębnymi przepisami,
  7. odpowiada materialnie za racjonalne gospodarowanie funduszami za żywienie oraz terminowo rozlicza się,
  8. wykonuje inne czynności zgodnie z poleceniami dyrektora, a wynikającymi z potrzeb i organizacji przedszkola,                                          
  9. przestrzega zasady BHP oraz ppoż.
 • Obowiązki kucharki:
  1. utrzymuje w stanie używalności sprzęt kuchenny i dba o czystość pomieszczeń kuchennych,
  2. przyjmuje produkty z magazynu, kwituje ich odbiór w raportach żywieniowych i dba o ich racjonalne zużycie,
  3. prowadzi magazyn podręczny,
  4. bierze udział w układaniu jadłospisu,
  5. sporządza próbki pokarmowe dla Sanepidu,
  6. wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora, a wynikające z organizacji pracy
   w przedszkolu,
  7. przestrzega obowiązku noszenia fartucha i czepka,
  8. przestrzega zasady BHP i ppoż.
 • Obowiązki pomocy kuchennej:
  1. pomaga kucharce w przygotowaniu posiłków /obróbka wstępna produktów/,
  2. utrzymuje w czystości kuchnię, sprzęty i naczynia,
  3. załatwia czynności związane z zakupem i dostarczaniem produktów,
  4. codziennie myje naczynia,
  5. wykonywanie innych poleceń dyrektora, zgodnie z organizacją pracy przedszkola,
  6. przestrzega obowiązku noszenia fartucha i czepka,
  7. przestrzega zasad BHP i ppoż.
 • Obowiązki woźnej:
  1. utrzymuje w czystości powierzone jej opiece pomieszczenia (myje okna, lamperie, drzwi, pierze firany i zasłony),
  2. wykonuje prace pielęgnacyjne na terenie ogrodu przedszkolnego,
  3. porządkuje sale po zajęciach plastycznych i posiłkach,
  4. przebiera pościel raz w tygodniu i w razie potrzeby,
  5. pierze pościel i ręczniki,
  6. dba o czystość i porządek w pomieszczeniach sanitarnych,
  7. podaje posiłki dzieciom, myje naczynia,
  8. pomaga wychowawcy przy rozbieraniu i ubieraniu dzieci,
 1. bierze udział w spacerach i wycieczkach,
 2. pełni dyżur w szatni,
 3. przestrzega zasad BHP i ppoż,
 4. wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora, a wynikające z organizacji pracy.
 • Obowiązki konserwatora:
  1. dba o powierzony sprzęt i urządzenia,
  2. dokonuje napraw sprzętu przedszkolnego i zabawek,
  3. dba o otoczenie budynku i porządek w piwnicy,
  4. dba o ogród przedszkolny (kosi trawę, odgarnia śnieg itp.),
  5. wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora,
  6. przestrzega zasad BHP i ppoż.
 • Obowiązki samodzielnego referenta
 1. Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników przedszkola,
 2. Ewidencjonowanie absencji chorobowej pracowników,
 3. Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
 4. Prowadzenie dokumentacji wykorzystania urlopów
 5. Wykonywanie sprawozdań GUS dotyczących spraw kadrowych,
 6. Prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych zgodnie z Ustawą o Zamówieniach

 Publicznych

 1. Uczestniczenie w pracach związanych z inwentaryzacją majątku przedszkola (spis z natury,

protokoły zużyć, ewidencjonowanie w księgach inwentarzowych),

 1. Sporządzanie miesięcznych list płac i innych wypłat,
 2. Sporządzanie wydruków list płac oraz stosownych zestawień zbiorczych,
 3. Sporządzanie poleceń przelewów,
 4. Sporządzanie comiesięcznych deklaracji ZUS wraz z elektronicznym transportem danych,
 5. Sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, sporządzanie comiesięcznych deklaracji

RMUA  dla pracowników,

ł) Zgłaszanie i wyrejestrowanie ubezpieczonych z ZUS, zmian danych identyfikacyjnych oraz

 pozostałych danych,

 1. Sporządzanie informacji PIT dla pracowników,
 2. Sporządzanie rocznych wydruków kart wynagrodzeń pracowników, kart zasiłkowych

i kart nieobecności,

 1. Sporządzanie sprawozdań dot. w/w spraw,
 2. Sporządzanie i wydawanie pracownikom zaświadczeń o wysokości zarobków.

8) obowiązki głównej księgowej

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegającymi na zorganizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu  i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki, sporządzanie kalkulacji wyników kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
 2. bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiającym terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie, prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 3. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 4. Dokonywanie analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,
 5. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian, kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań.
 6. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 7. Do obowiązków głównych księgowych, oprócz obowiązków wyżej określonych należy także wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu i jego zmian, oraz opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz ich analiz.
 8. Pracownicy przedszkola zostają przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

 • 9.

 

 1. W przedszkolu jest utworzone stanowisko wicedyrektora. Osoba, której powierzono stanowisko wicedyrektora wykonuje swoje zadania zgodnie z podziałem kompetencji.
 2. Podstawowe obowiązki wicedyrektora:
  • organizuje i kontroluje pracę przedszkola w czasie nieobecności dyrektora na placówce,
  • współdziała w dopilnowaniu dyscypliny pracy i poszanowaniu mienia przez pracowników
  • sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez nadzór nad przeprowadzaniem wewnętrznej ewaluacji,
  • prowadzi ewidencję czasu pracy wszystkich pracowników,
  • prowadzi inwentaryzację jednostki,
  • współdziała z Radą Rodziców,
  • wykonuje dodatkowe polecenia i prace wynikające z organizacji pracy, bieżących potrzeb.

 

 • 10.

 

Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednej lub dwu nauczyciele zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań.

 • w razie konieczności organizacyjnej następuje przesunięcie nauczyciela do innej grupy,
  nawet w trakcie roku szkolnego,
 • zmiana nauczycielki w grupie następuje na wniosek rodziców w przypadku naruszenia etyki nauczycielskiej. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna, zgodnie ze swoim regulaminem.
 • dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej co najmniej jeden nauczyciel opiekuje się daną grupą dzieci, w miarę możliwości organizacyjnych, przez cały okres ich uczęszczania do przedszkola.

           

 • 11.

 

 1. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
 • współdziałanie z rodzicami w sprawach:
  1. wychowania i nauczania dzieci,
  2. realizacji zadań wynikających z planów pracy przedszkola, programu wychowawczego, programu wychowania przedszkolnego i programów własnych,
  3. uzyskiwania rzetelnej informacji dotyczącej dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  4. poznania i ustalenia potrzeb dzieci,
  5. ustalenia form pomocy w działalności wychowawczej,
  6. włączenia rodziców w działalność przedszkola (udział w imprezach, uroczystościach itp.) oraz działalność promującą jednostkę jako „przedszkole ekologiczne”.
  7. aktualizowania kącika dla rodziców w celu bieżącej wymiany informacji,
  8. wykorzystania stymulującej funkcji wychowawczej rodziny dla ujednolicenia oddziaływań w tym zakresie,
  9. włączania rodziców w kształtowanie u dziecka określonych w podstawie programowej wiadomości i umiejętności;
  10. zaznajamiania rodziców z zadaniami, które wynikają z realizowanego programu wychowania przedszkolnego.
 • planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość:
  1. tworzenie planów oczekiwanych rezultatów,
  2. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych i zabaw z uwzględnieniem
   indywidualizacji w celu nabycia przez dzieci umiejętności, sprawności, doświadczeń
   i wiadomości,
  4. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole i podejmowania przez nie jakościowo innych zadań
  5. wyrabianie u dzieci twórczych postaw wobec otaczającej rzeczywistości ze szczególnym
   uwzględnieniem rozwijania postaw proekologicznych,
  6. poszukiwanie nowych form i metod pracy,
  7. stymulowanie i rozwijanie procesów poznawczych,
  8. wyzwalanie u dzieci aktywności oraz kreatywnych postaw w celu przygotowania ich do
   życia,
  9. wybieranie do realizacji programu wychowania przedszkolnego opracowanego samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami, opracowanego przez innego autora (autorów) lub opracowanego przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami. Zaproponowany program musi być zgodny z podstawą programową oraz obowiązującymi przepisami.
  10. przedstawianie wybranego programu dyrektorowi oraz radzie pedagogicznej.
  11. realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktyczno – opiekuńczej zgodnie z jej założeniami.
  12. działa aktywnie w pracach zespołów powołanych przez dyrektora.
 • prowadzenie systematycznej obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie potrzeb rozwojowych wychowanków oraz dokumentowanie wyników tej obserwacji:
  1. prowadzenie indywidualnych arkuszy obserwacji dla każdego dziecka
  2. dokonywanie analizy wyników obserwacji cząstkowych (każdego dziecka) i ich podsumowania trzy razy w ciągu roku szkolnego (okres asymilacji, pierwsze półrocze     i całoroczna),
  3. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku kalendarzowego, w którym dziecko rozpocznie naukę                                 w klasie I szkoły podstawowej,
  4. udzielanie rodzicom informacji pomagających w poznaniu stanu gotowości ich dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać.
  5. udzielanie informacji pracownikom PPP, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  6. opracowanie indywidualnego planu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.
  7. wykorzystanie wyników obserwacji do informowania rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączaniu ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają.
  8. przygotowanie i przekazanie rodzicom lub opiekunom dzieci, do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego, informacji o gotowości dziecka 5, 6 letniego do podjęcia nauki w szkole.
  9. prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną:
  1. kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w przypadku konieczności
   przeprowadzenia fachowych badań na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub innych osób,
  2. przeciwdziałanie zaburzeniom w zachowaniu, trudnościom wychowawczym, niepowodzeniom oraz kompensowanie odchyleń rozwojowych,
 • realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności,
 • ponoszenie odpowiedzialności za ochronę danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskiwaniem w stopniu odpowiednim do zadań przy przetwarzaniu danych osobowych;
 • zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa podczas organizowanych przez przedszkole zajęć.
 1. Formy współdziałania, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.
  • zebrania ogólne otwierające i zamykające rok szkolny,
  • zebrania grupowe (w/g harmonogramu),
  • zajęcia otwarte (w/g harmonogramu),
  • kontakty indywidualne (w/g harmonogramu oraz codziennie w momencie przyprowadzania/odprowadzania dziecka z przedszkola),
  • kącik dla rodziców aktualizowany na bieżąco.

 

 • 11a.

 

 1. Przedszkole może przyjmować na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli. Podstawą jest pisemne porozumienia pomiędzy dyrektorem (lub za jego zgodą, poszczególnymi nauczycielami) a szkołą wyższą.
 2. Za organizację praktyk odpowiada dyrektor.
 3. Formy aktywności zapewniane studentom podczas praktyk:
 • obserwowanie zajęć;
 • asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
 • prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem;
 • samodzielne prowadzenie zajęć;
 • planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i opiekuna praktyk.
 1. Udział studentów w objętych praktykami zajęciach jest dokumentowany.
 2. Praktyki są oceniane. Ocena uwzględnia opinię opiekuna praktyk

 

 • 11b.

 

Praca nauczyciela podlega ocenie, której dokonuje dyrektor. Przy ocenie pod uwagę brane są w szczególności następujące kryteria:

1)  merytoryczna i metodyczna poprawność zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych;

2)  kultura języka i jego poprawność;

3)  prawidłowość realizacji zadań, które wynikają ze statutu;

4)  zawodowe zaangażowanie;

5)  działania pobudzające inicjatywę uczniów;

6)  porządek pracy (punktualność, wykorzystanie czasu lekcji w pełnym wymiarze itd.);

7)  działania wspomagające wszechstronny rozwój ucznia, uwzględniające jego potrzeby i możliwości.

 

 • 12.

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat z zastrzeżeniem ust 2 i ust. 6.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. Dzieci 6 letnie zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne rozpoczynające się w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie I. W przypadku dziecka, o którym mówi ust. 6 obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
 4. Rodzice dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani zgłosić dziecko do przedszkola oraz zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
 5. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku, którym mowa w ust. 3 oraz o zmianach w tym zakresie.
 • przez niespełnianie obowiązku, o którym mowa w ustępie 3 należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć.
 1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 2. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest w formie elektronicznej.
 3. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zobowiązani są do wypełnienia kwestionariusza internetowego, a następnie złożenie jego wydrukowanej i podpisanej wersji w kancelarii przedszkola, w terminie określonym przez organ prowadzący jednostkę (marzec/kwiecień).
 4. Sprawami rekrutacji zajmuje się komisja rekrutacyjna do której zadań należy w szczególności:
 • Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 • Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
 • Przygotowuje, na wniosek rodzica, uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. W razie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola rodzice lub prawni opiekunowie mogą:
 • W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia – komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni zgodnie                              z obowiązującym prawem.
 • w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – dyrektor w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie,
 • złożyć skargę na rozstrzygnięcie dyrektora do sadu administracyjnego.
 1. W ciągu roku szkolnego możliwe jest przyjęcie dzieci w miarę wolnych miejsc. Decyzję  o przyjęciu dziecka w trakcie roku podejmuje dyrektor przedszkola.
 2. Rodzice lub opiekunowie dzieci przyjętych do przedszkola podpisują umowę cywilno-prawną z dyrektorem przedszkola, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą korzystać z opieki w przedszkolu na warunkach dotyczących obywateli polskich.
 4. Wszystkie sprawy związane z rekrutacją reguluje Regulamin Rekrutacji Dzieci Przedszkola Nr 5 w Żorach.
 5. Dziecko ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej poprzez:
  1. dostosowanie czasu zajęć dydaktycznych i zabaw do grupy wiekowej i możliwości indywidualnych dzieci, z uwzględnieniem twórczych metod,
  2. stworzenie warunków higieniczno- zdrowotnych podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz właściwej organizacji zajęć zgodnie z zainteresowaniami dzieci,
  3. pobyt w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych na świeżym powietrzu i zabaw w ogrodzie przedszkolnym.
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania jego godności osobistej.
 1. personel przedszkola ma obowiązek reagować na wszelkie przejawy przemocy fizyczne  i psychicznej i zgłaszać ten fakt dyrektorowi przedszkola, który zobowiązany jest podjąć działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. personel przedszkola ma obowiązek zapobiegania sytuacjom wyzwalającym agresję u dzieci,
 3. zapewnienie dziecku możliwości regulowania potrzeb fizjologicznych,
 4. wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności osobistej w stosunku do każdego członka zbiorowości przedszkolnej.
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym poprzez:
 1. uwzględnienie potrzeb i możliwości dzieci,
 2. zwracanie uwagi na indywidualne różnice zależne od tempa rozwoju dzieci oraz wpływ środowiska,
 3. wszechstronny rozwój z uwzględnieniem kompensowania odchyleń,
 4. zapewnienie specjalnej opieki oraz pierwszeństwa w korzystaniu z pomocy i ochrony przed zaniedbaniem.
 5. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:
 • przestrzegać wszelkich umów zawartych z nauczycielką, a w szczególności:
  1. nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki,
  2. zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. związane ze zdrowiem dzieci, sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne,
  3. szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu,
  4. dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa,
  5. przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, pracowników przedszkola, a w szczególności swoich rodziców.
 1. Dyrektor na wniosek rady pedagogicznej ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
  • nieuiszczenia opłaty za przedszkole w okresie 1 miesiąca;
  • w razie nieodbierania wychowanka z przedszkola 4 razy w miesiącu w godzinach funkcjonowania jednostki;
  • niezgłoszenia się dziecka w terminie do 15 września;
  • niepodpisania umowy cywilno-prawnej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu;
  • nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu przez okres 30 dni;
  • skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne.

 

 • 13.

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

 • 14.

 

Przepisy końcowe

 

Nowelizacji statutu dokonuje rada pedagogiczna, dostosowując przepisy statutu do obowiązujących ustaw, poprzez opracowanie projektu statutu lub jego zmian i podejmuje uchwałę.

 

Niniejszy Statut został przyjęty uchwałą  Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 5                                 z dnia 06.02.2019r.

Wchodzi w życie z dniem 06.02.2019r.