postheadericon Statut

statut

 

 • 1

Przedszkole jest wielooddziałowe:

 • oddziały przedszkola są zlokalizowane w 2 budynkach:
 1. budynek Przedszkola Nr 5 w Żorach, os. 700 lecia – 5 grup dzieci 3,4,5 letnich
 2. budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żorach, os. 700 lecia – 3 grupy dzieci 5,6 letnich
 1. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu. W pieczęciach
  i stemplach używa się czytelnych skrótów.
 • 2
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności
  w zakresie:
 • udzielania dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

 

 1. kierowanie w określonych, indywidualnych przypadkach za zgodą i na wniosek rodziców do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub na badania lekarskie celem uzyskania opinii i wskazówek do pracy wspomagającej rozwój dziecka,
 2. organizowanie pracy indywidualnej i zajęć wspomagających rozwój dziecka,
 3. współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia kierunku działań w środowisku domowym,
 4. organizowanie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
 5. organizowanie porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
 6. warsztaty dla rodziców organizuje się w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych,
 7. warsztaty prowadzą w zależności od potrzeb pedagog, psycholog oraz nauczyciele posiadający  przygotowanie   do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
 • dyrektor przedszkola , zgodnie z odrębnymi przepisami, organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną:
 1. diagnozowaniu środowiska dziecka,
 2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokajania,
 3. organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 4. wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 5. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 6. korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne,
 7. pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek rodzica, nauczyciela,  pomocy nauczyciela, asystenta edukacji romskiej.
 • umożliwiania dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej
  i religijnej poprzez:
 1. organizowanie zajęć, zabaw i innych form działania z w/w dziedziny,
 2. tolerancję religijną dającą możliwość uczestniczenia bądź nie w nauce religii.
 • przedszkole może organizować wczesne wspomaganie dziecka zgodnie z obowiązującym prawem.
 • przedszkole może organizować indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne zgodnie z obowiązującym prawem.
 1. Celem przedszkola jest:

 

 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe,
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych,
 • Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
 • Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznych, przyrodniczym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 • Wprowadzania dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijania umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej  i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 1. Realizacja zadań przedszkola:
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez:
 1. organizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z indywidualnymi
  możliwościami dzieci,
 2. dostosowanie zadań do zainteresowań dzieci, ich umiejętności z uwzględnieniem
  twórczych metod pracy,
 3. wykorzystywanie wrodzonego potencjału dzieci w relacjach ze środowiskiem
  społeczno-kulturalnym i przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem kreowania postaw
  wychowanków jako inicjatorów zachowań proekologicznych w swoich domach.
 4. stwarzanie sytuacji sprzyjających poznawaniu i rozumieniu siebie i świata, odnajdywania
  swojego miejsca w grupie, wspólnocie,
 5. stwarzanie okazji do działania i nabywania umiejętności oraz budowania systemu       wartości.
 6. organizowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.
 • wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez:
 1. współdziałanie z rodziną w celu pomocy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej,
 2. pełnienie funkcji doradczej i wspomagającej wychowanie dziecka w rodzinie,
 3. zachęcanie rodziców do korzystania z biblioteki przedszkolnej w celu poszerzenia wiadomości o rozwoju i wychowaniu dziecka,
 4. informowanie na bieżąco rodziców o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju,
 5. wspólne uzgadnianie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu,
 6. uczestniczenie rodziców w planowaniu działalności wychowawczej,
 • przygotowanie dziecka do nauki w szkole poprzez:
 1. ukazywanie dzieciom związków i współzależności w otaczającym świecie od   początku pobytu w przedszkolu,
 2. stwarzanie sytuacji sprzyjających formułowaniu poprawnych i zrozumiałych dla otoczenia wypowiedzi,
 3. usprawnianie analizatorów poprzez rozwijanie spostrzegawczości w trakcie działania,
 4. rozbudzanie u dzieci potrzeby nabywania umiejętności ruchowych podnoszących sprawność motoryczną i manualną,
 5. przyswajanie przez dzieci ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przestrzeganie ich,
 6. rozbudzanie twórczych przejawów wszelkiej działalności sprzyjającej rozwijaniu indywidualnych możliwości,
 7. praca z dziećmi zmierzająca do osiągnięcia przez wszystkie dzieci gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 

 1. Opieka nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza
  przedszkolem uwzględnia obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny
  pracy:
 • w przedszkolu:
 1. opiekę nad dziećmi w czasie zajęć i zabaw w przedszkolu sprawuje nauczyciel,
 2. zaznajamia się dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się w budynku oraz ustala się obszar, w którym mogą przebywać i poruszać się,
 3. pomieszczenia przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz  powierzchnię użytkową zgodnie z obowiązującymi normami, które określają odrębne przepisy,
 4. nauczyciel umożliwia dzieciom poznawanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw dzieci w sali, a każdy pracownik przedszkola czuwa nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przez dzieci na terenie przedszkola (szatnia, umywalnia, ubikacje),
 5. nauczyciel wyrabia u dzieci nawyki związane z ochroną zdrowia, higieną osobistą i higieną życia codziennego,
 6. podczas zajęć i zabaw zapewnia się zachowanie proporcji pomiędzy różnymi formami działalności dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości,
 7. zajęcia z ostrymi narzędziami (np. nożyczki, igła) organizowane są w małych zespołach pod baczną obserwacją nauczycielki,
 8. zapewnia się higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu poprzez częste wietrzenie sal zabaw w ciągu dnia, utrzymanie pomieszczeń w należytym porządku.
 • poza przedszkolem:
 1. przed wyjściem dzieci do ogrodu przedszkolnego pracownik przedszkola sprawdza teren pod względem bezpieczeństwa,
 2. w czasie zabaw w ogrodzie przedszkolnym zabrania się dzieciom wychodzenia poza ogrodzenie oraz wymaga się przestrzegania umów bezpiecznego korzystania z urządzeń ogrodowych,
 3. w czasie spacerów opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel oraz woźna oddziałowa lub pomoc do dzieci,
 4. wdraża się dzieci do przestrzegania przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych,
 5. organizacja i program wycieczek jest dostosowany do wieku, zainteresowań, potrzeb, stopnia   rozwoju psychofizycznego, stanu zdrowia dzieci,
 6. w czasie wycieczek całodniowych (wyjazdowych) opiekę sprawują nauczyciele, personel  przedszkola oraz rodzice, którzy uczestniczą w wycieczce,
 7. udział dziecka w wycieczce wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka,
 8. nauczyciel organizujący wycieczkę zobowiązany jest do zapewnienia dzieciom pełnego bezpieczeństwa,
 9. program wycieczki, listę uczestników oraz imię i nazwisko kierownika i opiekunów określa karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola,
 10. przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem przedszkola ustala się specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać,
 11. opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,
 12. o planowanych wycieczkach, imprezach i zajęciach jednodniowych, uwzględniających korzystanie ze środków lokomocji, przedszkole informuje organ prowadzący,
 13. w czasie wycieczki miejscowej, opiekę nad 25 osobową grupą dzieci sprawuje 2 opiekunów,
 1. w czasie wycieczki poza miasto lub wycieczki uwzględniającej korzystanie ze środków  lokomocji miejskiej, przedszkole zapewnia 1 opiekuna na 10 osób,
 2. nauczyciel organizujący wycieczkę uwzględniającą w programie pobyt nad wodą jest zobowiązany zaznajomić wychowanków z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą,
 3. wychowankowie mogą korzystać z kąpieli tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych lub przystosowanych w obrębie kąpielisk i pływalni zapewniających pełne bezpieczeństwo w osobach ratownika i opiekunów,
 4. nauczyciel organizujący wycieczkę, która w programie uwzględnia korzystanie z jednostek   pływających, zobowiązany jest do sprawdzenia stopnia wyposażenia jednostki w sprzęt ratowniczy.
 1. Dziecko może przyprowadzać i odbierać rodzic, opiekun prawny lub upoważniona przez niego osoba, która ukończyła przynajmniej 13 rok życia.
 1. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe, po pozytywnym zaopiniowaniu przez rodziców z uwzględnieniem możliwości rozwojowych i potrzeb wychowanków:
 1. Organizuje się indywidualną pomoc dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego współpracując   z MOPS-em oraz Radą Rodziców.
 1. Szczegółowe zasady zapewniania bezpieczeństwa wychowankom przedszkola określa procedura bezpieczeństwa wychowanków Przedszkola Nr 5.
 • 3
 1. Organami przedszkola są:
  • dyrektor przedszkola
  • rada pedagogiczna
  • rada rodziców
 2. Kompetencje dyrektora przedszkola:
 • kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,
 • organizuje proces wychowawczo – dydaktyczny i opiekuńczy oraz kieruje nim zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny we współpracy z wicedyrektorem na podstawie odrębnych przepisów
  • sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  • tworzy atmosferę pracy sprzyjającą twórczej współpracy kolektywu nauczycielskiego,
  • udziela pomocy i instruktażu wszystkim pracownikom,
  • realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji oraz wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa,
  • udziela informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola radzie rodziców,
  • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola po zaopiniowaniu go przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  • kieruje zatrudnionymi w przedszkolu pracownikami nie będącymi nauczycielami,
  • decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
  • pełni rolę osoby kierującej w rozwiązywaniu sporów,
  • przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola,
  • występuje z wnioskiem po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
  • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
  • skreśla w drodze decyzji wychowanka z listy w przypadkach określonych w § 12 . Skreślenie  następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej,
  • wstrzymuje uchwały o skreślaniu wychowanków z listy jeżeli skreślenie odbyło się niezgodnie   z przepisami prawa i zawiadamia o wstrzymaniu uchwały organ prowadzący przedszkole i sprawujący nadzór pedagogiczny,
  • wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej w sprawie innowacji i eksperymentów  pedagogicznych jeżeli są one niezgodne z przepisami prawa i zawiadamia o wstrzymaniu uchwały organ prowadzący przedszkole i sprawujący nadzór pedagogiczny
  • zapewnia nauczycielowi ubiegającemu się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego prawidłowy przebieg stażu,
  • prowadzi dokumentację związaną z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
  • organizuje i prowadzi komisje kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego,
  • dopuszcza do użytku zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, zapewniające realizację podstawy programowej oraz dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków,
  • wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,
  • wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli poprzez organizację szkoleń, narad, konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,
  • gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie
   z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz oceny dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego
  • opracowuje i przedstawia radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego oraz przedstawia sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i pracownikom przedszkola w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,
  • co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy,
  • organizuje pomoc pedagogiczno-psychologiczną dla dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami.
  • Powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
 1. Kompetencje rady pedagogicznej:
 • do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków.
 • rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy przedszkola oraz rozkład zajęć dodatkowych,
 2. wnioski dyrektora o przyznawanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 3. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 4. programy wychowania przedszkolnego w związku z dopuszczeniem ich do użytku.
 5. powierzenie stanowiska wicedyrektora proponowanego przez dyrektora przedszkola.
 6. projekt planu finansowego przedszkola.
 • rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane,
 • w uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna na wniosek nauczyciela może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego z tym, że te zmiany nie mogą nastąpić w trakcie roku szkolnego
 • do innych zadań rady pedagogicznej należy:
 1. dbanie o podnoszenie jakości pracy przedszkola,
 2. przeprowadzanie dwa razy w roku analizy wyników pracy wychowawczo – dydaktycznej
  i opracowywanie wniosków zmierzających do podnoszenia efektywności pracy,
 3. rozpatrywanie projektu organizacyjnego pracy przedszkola,
 4. występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego
  w przedszkolu do organu uprawnionego do odwołania,
 5. przygotowuje zmiany do statutu przedszkola i podejmuje uchwały wprowadzające te zmiany
 6. wyłanianie przedstawiciela do zespołu oceniającego w przypadku odwołania się nauczyciela od oceny pracy.
 7. rada pedagogiczna wyłania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,
 8. tryb wyłaniania przedstawicieli do komisji konkursowej określa regulamin rady pedagogicznej,
 9. rada pedagogiczna opiniuje pracę dyrektora wymaganą do oceny jego pracy.
 • w skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce .
 • w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgoda lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej.
 • zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych oraz w miarę potrzeb bieżących.
 • zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora placówki, organu prowadzącego placówkę lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 • osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

 

 1. Rada rodziców:
 • stanowi reprezentację rodziców i wychowanków,
 • w skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych, co najmniej 7, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków placówki
  1. w wyborach jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic,
  2. wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym
 • rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
 • regulamin rady rodziców określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców przedszkola
 • współuczestniczy w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych,
 • współdziała z dyrektorem i nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci,
 • może występować z wnioskami lub wyrażać opinię na temat funkcjonowania placówki do dyrektora placówki, organu prowadzącego przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 • w celu wspierania działalności statutowej placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł,
 • może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
 • sporządza opinie o pracy nauczyciela wymaganą do ubiegania się o wyższy stopień awansu zawodowego,
 • przedstawiciele rady rodziców biorą udział w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,
 • tryb wyłaniania przedstawicieli w pracach komisji konkursowej określa regulamin rady rodziców,

 

 1. Zasady współdziałania organów przedszkola:
 • zapewniają właściwe wykonywanie zadań określonych w przepisach prawa i statucie przedszkola poprzez:
  1. nie ingerowanie w swoje kompetencje,
  2. wspólne ustalanie terminów spotkań,
  3. wspólne układanie planów.
 • zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola:
 1. na posiedzeniach rad pedagogicznych (planowanych i doraźnych),
 2. na zebraniach rady rodziców,
 3. poprzez podanie informacji w kąciku dla rodziców,
 4. poprzez kurendy, ogłoszenia.
 1. Spory między organami rozwiązywane są:
 • drogą negocjacji przy współudziale oponentów,
 • poprzez utworzenie komisji wewnątrzprzedszkolnej z udziałem reprezentacji pozostałych organów przedszkola,
 • po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozstrzygnięcia sporów, istnieje możliwość odwołania się do wyższych instytucji w zależności od treści sporów (np. organ prowadzący, organ nadzorujący itp).
 • ostateczna decyzja należy do dyrektora przedszkola.

 

 • 4

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 1. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25
 1. Praca wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) opiekunów przedszkolu prowadzi się zajęcia dodatkowe, których czas trwania jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
 • z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
 • z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut,
 • zajęcia dodatkowe odbywają się po pozytywnym zaopiniowaniu przez rodziców na pierwszym zebraniu ogólnym,
 • całkowity koszt zajęć dodatkowych pokrywają rodzice.
  1. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pedagogicznej dotyczącej  oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokumentacje czynności obserwacyjnych.
 1. Przedszkole jest wielooddziałowe.

 

 • 5
 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowywany przez dyrektora przedszkola do dnia  30 kwietnia każdego roku, opiniowany przez radę pedagogiczną i przedstawiany organowi prowadzącemu do zatwierdzenia
 2. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
 3. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

 

 • 6

 

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 • Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.
 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczycielki, którym powierzono opiekę nad oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb  i zainteresowań dzieci.
 1. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:
 2. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)
 3. co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych ¼ czasu) dzieci spędzają   w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)
 4. najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego
 5. pozostały czas 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

 • 7

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym, stosownie do potrzeb środowiska.

 

 • dzienny czas pracy przedszkola wynosi nie więcej niż10 godzin, a realizacja podstawy programowej 5 godzin. Godziny otwarcia i zamknięcia przedszkola oraz godziny realizacji podstaw programowych ustala dyrektor na wniosek rady rodziców i za zgodą organu prowadzącego,
 • w czasie zmniejszenia się frekwencji dzieci istnieje możliwość łączenia oddziałów,
 • w soboty przedszkole jest czynne w przypadku zgłoszenia się powyżej 10 dzieci; jeżeli ilość zgłoszonych dzieci będzie mniejsza, przedszkole zgłosi je do przedszkola  dyżurującego wyznaczonego przez organ prowadzący,
 • zasady odpłatności za przedszkole:
  1. stawkę żywieniową ustala się na podstawie kalkulacji cen produktów żywnościowych. Wysokość w/w stawki jest zatwierdzana przez organ prowadzący,
  2. opłatę za świadczenie usług edukacyjno-wychowawczych ponad podstawy programowe  ustala organ prowadzący,
  3. pracownicy przedszkola korzystający z wyżywienia ponoszą koszty zgodne z odrębnymi  przepisami,
  4. należność za przedszkole opiekun zobowiązany jest uiszczać zgodnie z postanowieniami umowy cywilno-prawnej zawieranej corocznie przez placówkę z rodzicami.
  5. inne świadczenia pieniężne ustala rada rodziców.
 • 8

 

 1. Zakres zadań pracowników administracyjno-technicznych przedszkola:
 • Obowiązki pomocy do dzieci:
 1. spełnia czynności obsługowe i opiekuńcze w stosunku do wychowanków polecane przez nauczyciela danego oddziału oraz inne, wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,
 2. rozbiera i ubiera dzieci,
 3. pomaga przy wydawaniu posiłków,
 4. uczestniczy w spacerach i wycieczkach,
 5. dba o czystość zabawek, dokonuje drobnych napraw sprzętu,
 6. uczestniczy w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczycielkę, pomaga w ich organizacji,
 7. wykonuje pomoce do zajęć i elementy dekoracyjne,
 8. czuwa nad bezpieczeństwem dzieci,
 9. przestrzega zasad BHP oraz przepisów ppoż,
 10. pełni dyżury w szatni,
 11. wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora.
 • Obowiązki specjalisty do spraw żywienia /intendenta/:
 1. zaopatruje przedszkole w żywność i sprzęt związany z pionem żywieniowym,
 2. sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętem kuchenno-magazynowym,
 3. sporządza jadłospisy zgodnie z przyjętymi normami żywieniowymi,
 4. nadzoruje sporządzanie posiłków i przydziela porcje żywnościowe dzieciom i personelowi  stołującemu się w przedszkolu,
 5. dokonuje zakupów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i przygotowuje  miesięczne zestawienie informacyjne,
 6. prowadzi dokumentację magazynową i finansową zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. odpowiada materialnie za racjonalne gospodarowanie funduszami za żywienie oraz terminowo rozlicza się w referacie Ekonomicznym,
 8. wykonuje inne czynności zgodnie z poleceniami dyrektora, a wynikającymi z potrzeb  i organizacji przedszkola,
 9. przestrzega zasady BHP oraz ppoż.
 • Obowiązki kucharki:
 1. utrzymuje w stanie używalności sprzęt kuchenny i dba o czystość pomieszczeń kuchennych,
 2. przyjmuje produkty z magazynu, kwituje ich odbiór w raportach żywieniowych i dba o ich racjonalne zużycie,
 3. prowadzi magazyn podręczny,
 4. bierze udział w układaniu jadłospisu,
 5. sporządza próbki pokarmowe dla Sanepidu,
 6. wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora, a wynikające z organizacji pracy w przedszkolu,
 7. przestrzega obowiązku noszenia fartucha i czepka,
 8. przestrzega zasady BHP i ppoż.
 • Obowiązki pomocy kuchennej:
 1. pomaga kucharce w przygotowaniu posiłków /obróbka wstępna produktów/,
 2. utrzymuje w czystości kuchnię, sprzęty i naczynia,
 3. załatwia czynności związane z zakupem i dostarczaniem produktów,
 4. codziennie myje naczynia,
 5. wykonywanie innych poleceń dyrektora, zgodnie z organizacją pracy przedszkola,
 6. przestrzega obowiązku noszenia fartucha i czepka,
 7. przestrzega zasad BHP i ppoż.
 • Obowiązki woźnej:
 1. utrzymuje w czystości powierzone jej opiece pomieszczenia (myje okna, lamperie, drzwi, pierze firany i zasłony),
 2. wykonuje prace pielęgnacyjne na terenie ogrodu przedszkolnego,
 3. porządkuje sale po zajęciach plastycznych i posiłkach,
 4. przebiera pościel raz w tygodniu i w razie potrzeby,
 5. pierze pościel i ręczniki,
 6. dba o czystość i porządek w pomieszczeniach sanitarnych,
 7. podaje posiłki dzieciom, myje naczynia,
 8. pomaga wychowawcy przy rozbieraniu i ubieraniu dzieci,
 1. bierze udział w spacerach i wycieczkach,
 2. pełni dyżur w szatni,
 3. przestrzega zasad BHP i ppoż,
 4. wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora, a wynikające z organizacji pracy.
 • Obowiązki konserwatora:
 1. dba o powierzony sprzęt i urządzenia,
 2. dokonuje napraw sprzętu przedszkolnego i zabawek,
 3. dba o otoczenie budynku i porządek w piwnicy,
 4. dba o ogród przedszkolny (kosi trawę, odgarnia śnieg itp.),
 5. wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora,
 6. przestrzega zasad BHP i ppoż.
 • Obowiązki samodzielnego referenta
 1. Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników przedszkola,
 2. Ewidencjonowanie absencji chorobowej pracowników,
 3. Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
 4. Prowadzenie dokumentacji wykorzystania urlopów
 5. Wykonywanie sprawozdań GUS dotyczących spraw kadrowych,
 6. Prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych
 7. Uczestniczenie w pracach związanych z inwentaryzacją majątku przedszkola (spis z natury, protokoły zużyć, ewidencjonowanie w księgach inwentarzowych),
 1. Sporządzanie miesięcznych list płac i innych wypłat,
 2. Sporządzanie wydruków list płac oraz stosownych zestawień zbiorczych,
 3. Sporządzanie poleceń przelewów,
 4. Sporządzanie comiesięcznych deklaracji ZUS wraz z elektronicznym transportem danych,
 5. Sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, sporządzanie comiesięcznych deklaracji RMUA dla pracowników,

ł)  Zgłaszanie i wyrejestrowanie ubezpieczonych z ZUS, zmian danych identyfikacyjnych oraz pozostałych danych,

 1. Sporządzanie informacji PIT dla pracowników,
 2. Sporządzanie rocznych wydruków kart wynagrodzeń pracowników, kart zasiłkowych i kart nieobecności,
 3. Sporządzanie sprawozdań dot. w/w spraw,
 4. Sporządzanie i wydawanie pracownikom zaświadczeń o wysokości zarobków.

8) obowiązki głównej księgowej

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami  i zasadami, polegającymi na zorganizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w   sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki, sporządzanie kalkulacji wyników kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
 2. bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiającym terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie, prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
 3. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 4. Dokonywanie analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,
 5. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian, kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań.
 6. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 7. Do obowiązków głównych księgowych, oprócz obowiązków wyżej określonych należy także wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu i jego zmian, oraz opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz ich analiz.
 • 9
 1. W przedszkolu jest utworzone stanowisko wicedyrektora.
  Osoba, której powierzono stanowisko wicedyrektora wykonuje swoje zadania zgodnie z podziałem kompetencji.
 2. Podstawowe obowiązki wicedyrektora:
  • organizuje i kontroluje pracę przedszkola w czasie nieobecności dyrektora na placówce,
  • współdziała w dopilnowaniu dyscypliny pracy i poszanowaniu mienia przez pracowników,
  • sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez wewnętrzne mierzenie jakości pracy,
  • prowadzi ewidencję czasu pracy wszystkich pracowników,
  • prowadzi inwentaryzację placówki,
  • współdziała z Radą Rodziców,
  • wykonuje dodatkowe polecenia i prace wynikające z organizacji pracy, bieżących potrzeb.

 

 • 10

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednej lub dwu nauczyciele zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań.
 • w razie konieczności organizacyjnej następuje przesunięcie nauczyciela do innej grupy,
  nawet w trakcie roku szkolnego,
 • zmiana nauczycielki w grupie następuje na wniosek rodziców w przypadku naruszenia etyki nauczycielskiej. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna, zgodnie ze swoim regulaminem.
 • dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej co najmniej jeden nauczyciel opiekuje się daną grupą dzieci, w miarę możliwości organizacyjnych, przez cały okres ich uczęszczania do przedszkola.
 • 11

 

Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 

 • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach:
 1. wychowania i nauczania dzieci,
 2. realizacji zadań wynikających z planów pracy przedszkola, programu wychowawczego, programu wychowania przedszkolnego i programów własnych,
 3. uzyskiwania rzetelnej informacji dotyczącej dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 4. poznania i ustalenia potrzeb dzieci,
 5. ustalenia form pomocy w działalności wychowawczej,
 6. włączenia rodziców w działalność przedszkola (udział w imprezach, uroczystościach itp.)  oraz działalność promującą placówkę jako „przedszkole ekologiczne”.
 7. aktualizowania kącika dla rodziców w celu bieżącej wymiany informacji,
 8. wykorzystania stymulującej funkcji wychowawczej rodziny dla ujednolicenia oddziaływań w tym zakresie,
 9. włączania rodziców w kształtowanie u dziecka określonych w podstawie programowej wiadomości i umiejętności.

 

 • planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej  jakość:
  1. tworzenie planów oczekiwanych rezultatów,
  2. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej oddziału zgodnie z obowiązującymi   przepisami,
  3. prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych i zabaw z uwzględnieniem indywidualizacji w celu nabycia przez dzieci umiejętności, sprawności, doświadczeń i wiadomości,
  4. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole i podejmowania przez nie jakościowo   innych zadań
  5. wyrabianie u dzieci twórczych postaw wobec otaczającej rzeczywistości ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania postaw proekologicznych,
  6. poszukiwanie nowych form i metod pracy,
  7. stymulowanie i rozwijanie procesów poznawczych,
  8. wyzwalanie u dzieci aktywności oraz kreatywnych postaw w celu przygotowania ich do życia,
  9. wybieranie do realizacji programu wychowania przedszkolnego opracowanego samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami, opracowanego przez innego autora (autorów) lub opracowanego przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami. Zaproponowany program musi być zgodny  z podstawą programową oraz obowiązującymi przepisami.
  10. przedstawianie wybranego programu dyrektorowi oraz radzie pedagogicznej.
  11. realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktyczno – opiekuńczej zgodnie z jej założeniami.
  12. Działa aktywnie w pracach zespołów powołanych przez dyrektora.

 

 • prowadzenie systematycznej obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie  potrzeb rozwojowych wychowanków oraz dokumentowanie wyników tej obserwacji:
 1. prowadzenie indywidualnych arkuszy obserwacji dla każdego dziecka
 2. dokonywanie analizy wyników obserwacji cząstkowych (każdego dziecka) i ich podsumowania trzy razy w ciągu roku szkolnego (okres asymilacji, pierwsze półrocze i całoroczna),
 3. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku kalendarzowego, w którym dziecko rozpocznie naukę w klasie I szkoły podstawowej,
 4. udzielanie rodzicom informacji pomagających w poznaniu stanu gotowości ich dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać.
 5. udzielanie informacji pracownikom PPP, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 6. opracowanie indywidualnego planu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.
 7. wykorzystanie wyników obserwacji do informowania rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączaniu ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają.
 8. Przygotowanie i przekazanie rodzicom lub opiekunom dzieci, do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego, informacji o gotowości dziecka 5, 6 letniego do podjęcia nauki w szkole.
 9. Prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną:

 

 1. kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w przypadku konieczności
  przeprowadzenia fachowych badań na wniosek rodziców (opiekunów prawnych)  lub innych osób,

 

 1. przeciwdziałanie zaburzeniom w zachowaniu, trudnościom wychowawczym,  niepowodzeniom oraz kompensowanie odchyleń rozwojowych,

 

 • realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej  działalności,

 

 • ponoszenie odpowiedzialności za ochronę danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskiwaniem w stopniu odpowiednim do zadań przy przetwarzaniu danych osobowych.

 

 1. Formy współdziałania, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.

 

 • zebrania ogólne otwierające i zamykające rok szkolny,
 • zebrania grupowe (w/g harmonogramu),
 • zajęcia otwarte (w/g harmonogramu),
 • kontakty indywidualne (w/g harmonogramu),
 • kącik dla rodziców aktualizowany na bieżąco.

 

 • 12

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust 2, 6.
 2. Dyrektor przedszkola może przyjąć, w miarę posiadanych miejsc, do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. Dzieci 5 letnie i 6 letnie zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne rozpoczynające się w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie I.

W przypadku dziecka, o którym mówi ust. 6 obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

 1. Rodzice dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani zgłosić dziecko do przedszkola oraz zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
 2. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku, którym mowa w ust. 3 oraz  o zmianach w tym zakresie.
 • przez niespełnianie obowiązku , o którym mowa w ustępie 3 należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych
 1. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.
 2. Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola.
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą
 • dodatkowe kryteria określa organ prowadzący placówkę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Rekrutacja prowadzona jest w formie elektronicznej.
 2. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zobowiązani są do wypełnienia kwestionariusza internetowego, a następnie złożenie jego wydrukowanej i podpisanej wersji w kancelarii przedszkola, w terminie określonym przez organ prowadzący placówkę (marzec/kwiecień).
 3. Sprawami rekrutacji zajmuje się komisja rekrutacyjna do której zadań należy  w szczególności:
 • Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych .
 • Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 • Przygotowuje, na wniosek rodzica, uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. W razie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola rodzice lub prawni opiekunowie mogą:
 • W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia – komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni zgodnie z obowiązującym prawem.
 • w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – dyrektor w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie,
 • złożyć skargę na rozstrzygnięcie dyrektora do sadu administracyjnego.

 

 1. W ciągu roku szkolnego możliwe jest przyjęcie dzieci w miarę wolnych miejsc. Decyzję o przyjęciu dziecka w trakcie roku podejmuje dyrektor przedszkola.
 2. Rodzice lub opiekunowie dzieci przyjętych do przedszkola podpisują umowę cywilno-prawną z dyrektorem przedszkola, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą korzystać z opieki w przedszkolu na warunkach dotyczących obywateli polskich.
 4. Wszystkie sprawy związane z rekrutacją reguluje Regulamin Rekrutacji Dzieci Przedszkola Nr 5 w Żorach.

 

 1. Dziecko ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczego i dydaktycznego  zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej poprzez:
  1. dostosowanie czasu zajęć dydaktycznych i zabaw do grupy wiekowej i możliwości indywidualnych dzieci, z uwzględnieniem twórczych metod,
  2. stworzenie warunków higieniczno- zdrowotnych podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz właściwej organizacji zajęć zgodnie z zainteresowaniami dzieci,
  3. pobyt w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych na świeżym powietrzu i zabaw  w ogrodzie przedszkolnym.
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania jego godności osobistej.
 1. personel przedszkola ma obowiązek reagować na wszelkie przejawy przemocy fizycznej i psychicznej i zgłaszać ten fakt dyrektorowi placówki, który zobowiązany jest podjąć działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. personel przedszkola ma obowiązek zapobiegania sytuacjom wyzwalającym agresję u dzieci,
 3. zapewnienie dziecku możliwości regulowania potrzeb fizjologicznych,
 4. wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności osobistej w stosunku do każdego członka zbiorowości przedszkolnej.
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym poprzez:
 1. uwzględnienie potrzeb i możliwości dzieci,
 2. zwracanie uwagi na indywidualne różnice zależne od tempa rozwoju dzieci oraz wpływ środowiska,
 3. wszechstronny rozwój z uwzględnieniem kompensowania odchyleń,
 4. zapewnienie specjalnej opieki oraz pierwszeństwa w korzystaniu z pomocy i ochrony przed  zaniedbaniem.

 

 1. Dyrektor na wniosek rady pedagogicznej ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
 • nieuiszczenia opłaty za przedszkole w okresie 1 miesiąca,
 • w razie nie odbierania wychowanka z przedszkola 4 razy w miesiącu w godzinach funkcjonowania placówki,
 • nie zgłoszenia się dziecka w terminie do 15 września,
 • niepodpisania umowy cywilno-prawnej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
 • nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu przez okres 30 dni.
 • skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne.

 

 • 13

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

 • 14

Przepisy końcowe:

Nowelizacji statutu dokonuje rada pedagogiczna, dostosowując przepisy statutu do obowiązujących ustaw, poprzez opracowanie projektu statutu lub jego zmian i podejmuje uchwałę.

Niniejszy Statut został przyjęty uchwałą

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 5

dnia 15.09.2014r