postheadericon Koncepcja Pracy

Szczytem sztuki pedagogicznej
jest możliwość dania dziecku
poznania siebie; zrozumienia siebie.”

                             Janusz Korczak

 

Wizja naszego przedszkola

 

Jest rok 2016…

 Jesteśmy placówką nowoczesną, otwartą i przyjazną, a nasze dzieci:

 

 • nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wejścia w nową rolę – rolę ucznia oraz odnoszenia sukcesów w życiu

 

 • szanują środowisko przyrodnicze i działają aktywne na rzecz jego ochrony

 

 • szanują i kochają swoją „małą ojczyznę” i swój kraj

 

 • są otwarte na Europę i świat

 

Nasze priorytety…

 • ODKRYWANIE TWÓRCZEGO POTENCJAŁU DZIECI,  ZDOLNOŚCI  I UMOŻLIWIENIE ICH ROZWOJU
 • PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA  W ZGODZIE Z NATURĄ

Nasza strategia rozwoju…

Przedszkole:

 • nadal zapewnia wysoką jakość edukacji
 • posiada swoją zwyczajową nazwę, zrozumiałą dla dzieci,
  wywołującą pozytywne emocje
 • sukcesywnie modernizuje wyposażenie ogrodu przedszkolnego
 • dba o atrakcyjny i twórczy sposób osiągania przez dzieci sukcesów
 • uczy postaw proekologicznych oraz kształci prozdrowotne nawyki
 • tworzy aktywne środowisko wychowawcze we współpracy z rodzicami  i środowiskiem lokalnym
 • posiada wykwalifikowana, twórczą i zaangażowaną kadrę

 

Cele główne koncepcji…

 • budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku poprzez zapewnienie wysokiej jakości edukacji oraz optymalne warunki lokalowe
  do zabawy i nauki
 • kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych (przystąpienie do programu „Eco-Schools”)
 • stymulowanie twórczej działalności dzieci w różnorodnych formach aktywności
 • dostarczanie bogatych przeżyć w kontakcie z, przyrodą, literaturą i sztuką
 • kształtowanie umiejętności spontanicznego i kreatywnego wyrażania swoich przeżyć i myśli w działaniach twórczych

Cele szczegółowe koncepcji…

 • Utrzymać dotychczasową, wysoką jakość pracy przedszkola poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron pracy placówki.
 • Opracowywać i realizować własne projekty edukacyjne
 • Tworzyć miejsce, w którym dzieci będą radosne, pełne optymizmu i chęci
  do zabawy i podejmowania różnorodnych twórczych działań
 • Dyskretnie zachęcać dzieci do pokonywania przeszkód, które samodzielnie  dostrzegą na swojej drodze edukacyjnej
 • Czuwać, aby nauczyciele byli partnerami dzieci, aby stali obok nich,  pozwalając im na ujawnienie własnych pomysłów, zachęcając  jednocześnie do ich realizacji
 • Dbać o to, aby rodzice byli zadowoleni z pracy przedszkola, aby ufali  wszystkim jego pracownikom i codziennie z przyjemnością  pozostawiali w nim swoje dzieci
 • Wzbogacić bazę przedszkola w materiały o tematyce ekologicznej i zdrowotnej
 • Stopniowo wymienić sprzęt do zabaw w ogrodzie na bezpieczniejszy i bardziej atrakcyjny
 • Współpracować z wybranymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i instytucjami kulturalno – oświatowymi
 • Organizować wycieczki edukacyjne dla dzieci o charakterze przyrodniczo
  – ekologicznym i artystycznym
 • Organizować konkursy i wystawy prac plastycznych o tematyce ekologicznej    oraz artystycznej w tym szczególnie konkursów rodzinnych, wynikających          z tradycji przedszkola.
 • Uczestniczyć i organizować akcje artystyczne i przyrodniczo – ekologicznych   na terenie placówki i w najbliższym środowisku
 • Promować zdrowy styl życia , wśród dzieci i ich rodzin
 • Włączyć do spotkań z rodzicami elementy edukacji zdrowotnej
 • Organizować oryginalne Dni Aktywności związane z twórczym działaniem        oraz edukacją ekologiczną i promocją zdrowia
 • Uzyskać certyfikaty:

I stopień – ogólnopolski certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej

II stopień – międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi

 

Misja naszego przedszkola

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,
lecz wyzwalajmy aktywność,
nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać
i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
by samo widzieć chciało”

Janusz Korczak

W tych kilku słowach Janusza Korczaka zamyka się misja naszego przedszkola, której celem jest tworzenie twórczej przestrzeni do rozwoju dzieci i ich rodziców oraz bezpiecznej przystani dla rozwijania talentów i uczenia się nowych umiejętności.

 

 

 

 

Nasz System Wartości

 

 • Tolerujemy i akceptujemy każdego wychowanka takim jakim jest,
 • Wspieramy indywidualny rozwój wszystkich naszych wychowanków,
 • Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne wychowanków,
 • Wierzymy w dziecko i jego potencjał twórczy,
 • Kształtujemy świadomą odpowiedzialność wychowanków za świat przyrody,
 • Profesjonalnie łączymy tradycję i nowoczesność,
 • Kultywujemy tradycje narodowe, regionalne z jednoczesnym otwarciem
  się na różnorodność kulturową Europy i świata,
 • Wspieramy rozwój kadry pracowniczej,
 • Podmiotowo traktujemy wychowanków i ich rodziców oraz wszystkich pracowników placówki.

 

Absolwenci naszego przedszkola

Jako dziecko:

 

 • Akceptuje samego siebie
 • Ma poczucie własnej wartości i niepowtarzalności
 • Zna swoje możliwości
 • Potrafi określić swoje uczucie, emocje i je kontrolować
 • Wierzy we własne siły
 • Potrafi wyrażać swoje opinie
 • Jest zdyscyplinowane
 • Rozumie i uznaje świat wartości uniwersalnych
 • Wie co sprzyja i zagraża zdrowiu
 • Posiada nawyki przestrzegania bezpieczeństwa
 • Jest samodzielne
 • Jest ciekawe otaczającego je świata

 

Jako uczestnik grupy i środowiska:

 • Jest odpowiedzialne za siebie i innych
 • Dostrzega różnice między ludźmi i potrafi je zaakceptować
 • Akceptuje i przestrzega normy społeczne
 • Współpracuje w grupie
 • Komunikuje się z rówieśnikami i dorosłymi
 • Samodzielnie podejmuje próby rozwiązywania konfliktów
 • Szanuje dorosłych i rówieśników, ich wysiłek, pracę, mienie
 • Zna i stosuje zasady dobrego wychowania
 • Dba o bezpieczeństwo innych
 • Chętnie pomaga innym
 • Okazuje pomoc potrzebującym
 • Troszczy się o środowisko przyrodnicze i przestrzega zasad jego ochrony

Jako przyszły uczeń:

 

 • Posiada zasób umiejętności i wiadomości niezbędny do podjęcia nowej roli – roli ucznia,
 • Jest aktywne, dociekliwe i kreatywne
 • Potrafi skoncentrować się na zadaniu i doprowadzić je do końca
 • Podejmuje wyzwania w nowych sytuacjach i nie zniechęca się trudnościami
 • Jest odporne na stres, radzi sobie z problemami,
  podejmując próbę ich rozwiązania
 • Posiada zasób umiejętności i wiadomości adekwatny
  do jego rozwoju intelektualnego
 • Jest samodzielnie w stopniu adekwatnym do wieku
 • Orientuje się w otoczeniu społeczno-przyrodniczym

O nas

 

Jesteśmy przedszkolem publicznym. Budynek położony jest w centralnym miejscu osiedla 700 – lecia Żor; z dala od ruchliwych ulic i hałasu. Dużą część terenu wokół przedszkola zajmuje plac zabaw, który staramy się zmodernizować. Placówka jest przedszkolem 8- oddziałowym z czego 3 odziały usytuowane są w SP-3.
Każdy odział liczy 25 wychowanków.

W codziennej pracy realizujemy treści programowe zawarte w programie
„Nasze przedszkole” – M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej.                                                                                                                                    Uzupełnienie powyższego programu stanowią 2 programy własne:

 • „Poznam, pokocham, ochronię” – program edukacji ekologicznej oraz
 • „Jestem istota społeczną, rozumiem siebie i innych” – program profilaktyczno-wychowawczy.

Obok realizacji wybranego zestawu programów co roku realizujemy projekty edukacyjne wewnętrzne oraz zewnętrzne o różnym zasięgu.

Nasze przedszkole wspomaga rodziców w działaniach wychowawczych, prowadzi szeroko rozumiana pedagogizację, której problematyka wynika najczęściej z bieżących problemów wychowawczych i rozwojowych.

Przedszkole posiada własną stronę internetową

 

Współpraca ze środowiskiem rodzinnym

 • zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców
 • zebrania grupowe wraz z dziećmi metodami aktywnymi, warsztatowymi
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci
 • konsultacje indywidualne z nauczycielami
 • prowadzenie kącika dla rodziców
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców
 • organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych dla rodziców
 • organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów
 • włączanie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych wycieczek
 • angażowanie rodziców do działań na rzecz przedszkola i poszczególnych grup
 • działania rodziców w komitecie podejmującym działania na rzecz środowiska

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 • Urząd Miasta Żory
 • Komenda Powiatowa Policji
 • Straż Pożarna
 • Zakłady Zieleni Miejskiej
 • Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
 • Szkółka drzew ozdobnych „Limba” i „Conica”
 • Nadleśnictwo
 • Muzeum Miejskie
 • Biblioteka Miejska
 • Kino „Na Starówce”
 • Dom Kultury
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Dom Seniora
 • Hospicjum im. JP II w Żorach
 • Szkoła Muzyczna w Żorach
 • I LO im. K. Miarki w Żorach
 • ZSS im. Wspólnej Europy w Żorach
 • Szkoła podstawowa nr 3 w Żorach
 • Filharmonia Śląska w Katowicach
 • Teatr „Banialuka” w Bielsku-Białej
 • Teatr „Ateneum” w Katowicach
 • Teatr „Skrzat” z Krakowa (obwoźny)
 • Redakcje lokalnej prasy
 • Żorskie portale informacyjne
 • Rada Dzielnicy oś. 700-lecia Żor
 • Rada Dzielnicy Śródmieście
 • osoby wykonujące ciekawe zawody

 

Planowane zadania ewaluacji

 

 • Z treścią   Koncepcji zostali zaznajomieni wszyscy pracownicy przedszkola
  (kadra pedagogiczna i obsługa)
 • Rodzice zostali zaznajomieni z Koncepcją w formie gazetki ściennej,
  mini folderów oraz za pomocą strony www
 • O zmianach w zapisie Koncepcji decyduje cała Rada Pedagogiczna wraz  Radą Rodziców w ramach konstruktywnych dyskusji
 • Ewaluację cząstkową planuje się raz do roku w celu sprawdzenia stopnia realizacji założonych celów i naniesienia pożądanych poprawek
 • Po zakończeniu realizacji Koncepcji planuje się całościową ewaluację – celem określenia jej trafności oraz wyciągnięcia wniosków do opracowania kolejnej

 

 

REALIZACJA KONCEPCJI PRZEDSZKOLA NR 5
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

OBSZAR RODZAJ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
Praca  wychowawczo
–dydaktyczno
– opiekuńcza*
 

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcza we wszystkich grupach wiekowych jest prowadzona
  w oparciu o zestaw programów wybrany i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną oraz dopuszczony do realizacji przez Dyrektora
 1. Nauczyciele planują zadania edukacyjne zgodne z kierunkami polityki oświatowej na rok szkolny 2016/2017
 2. Nauczyciele organizują różnorodne konkursy na kanwie literatury dziecięcej w tym szczególnie konkursy rodzinne, wynikające z tradycji przedszkola
 3. W przedszkolu odbywają się Dni Aktywności związane
  z upowszechnianiem czytelnictwa oraz  rozwijaniem kompetencji informatycznych
 4. Wychowawcy podejmują działania mające na celu kształtowanie postaw oraz wychowanie do wartości
 5. Nauczyciele realizują własne projekty edukacyjne
 6. Nauczyciele prowadzą działania na rzecz ekorozwoju w ramach projektu – Eco –Schools – współpraca z Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

 

 

 

 

Współpraca
z rodzicami*

 

 1. Wszyscy rodzice mają możliwość uzyskania informacji
  o działalności przedszkola (kącik dla rodziców, spotkania ogólne i grupowe, kontakty indywidualne z dyrektorem
  i wicedyrektorem przedszkola oraz z nauczycielami, strona internetowa przedszkola)
 2. Rodzicom zapisującym dziecko do naszego przedszkola po raz pierwszy, wysyłamy podstawowe wskazówki „kompendium wiedzy o adaptacji” oraz umożliwiamy poznanie naszej placówki (personelu, organizacji itp.)
 3. Rodzice na bieżąco są informowani przez wychowawców
  o sukcesach swoich dzieci lub ewentualnych trudnościach (nauczyciele oprócz obowiązkowych grupowych zebrań upowszechniają formę spotkań z rodzicami – indywidualne kontakty – są dostępni dla rodziców raz w tygodniu po godzinach pracy);
 4. Do spotkań z rodzicami włączane są elementy edukacji społecznej, zdrowotnej, informatycznej i literackiej
 5. Rodzice mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach                  ze specjalistami z dziedziny wychowania i rozwoju dzieci
 6. Rodzice i członkowie rodzin uczestniczą w uroczystościach i imprezach przedszkolnych;  konkursach i różnorodnych Dniach Aktywności oraz akcjach o różnym zasięgu
 7. Rodzice uczestniczą w przygotowaniach do uroczystości mikołajkowych, balu przedszkolnego itp.
 8. Rodzice są współtwórcami oferty edukacyjnej
 

Współpraca
ze środowiskiem*

 

 1. Promocja placówki w mediach (lokalna prasa,
  miejskie portale informacyjne, przedszkolna strona www.)
 2. Współpraca z różnorodnymi instytucjami lokalnymi w tym:

– z hospicjum żorskim –  uczestnictwo w akcji „Pola  nadziei”, „Podziel się słodyczami”

– z Miejską Biblioteką, MOK-em i kinem „Na Starówce”

– z Zielenią Miejską i Nadleśnictwem,
– z UM – Żory,

– Policją, Strażą Pożarną, itp.

 1. Współpraca z teatrem obwoźnym „Skrzat” z Krakowa,
  w ramach której na terenie placówki odbędzie się, na terenie przedszkola 5 przedstawień dla naszych wychowanków.
 2. Kontynuacja współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska
 

Organizacja                          i zarządzanie

 

 1. Realizowanie założeń systemu kontroli zarządczej
 2. Nadzór wewnętrzny – plan nadzoru na rok szkolny 2016/2017
 3. Wzbogacanie bazy przedszkola w zabawki i pomoce wspierające kształtowanie umiejętności nauki czytania oraz kształtowanie pojęć matematycznych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności liczenia
 4. Stopniowa modernizacja budynku przedszkola i instalacji CO
 

Wewnętrzne Doskonalenie Nauczycieli – WDN

 

 1. Organizacja szkoleń w ramach WDN
  (plan WDN-u na rok szkolny 2016/2017) zapraszanie do placówki autorytetów metodycznych celem doskonalenia kadry pedagogicznej.
 2. Autoewaluacja pracy w zakresie 2 wybranych wymagań.
 3. Ewaluacja cząstkowa realizacji Koncepcji
  – konstruktywna dyskusja.

 

*Szczegółowe zadania zawiera Plan Pracy Przedszkola na rok szkolny 2016/2017 oraz Plany Współpracy
z Rodzicami w poszczególnych grupach.