postheadericon Programy Programy wiodące realizowane w P-5 

 

 

„Nasze przedszkole” -program wychowania przedszkolnego

M. Kwaśniewska i W. Żaba – Żabińska – całość dostepna  tutaj

 

 

 Programy  własne realizowane w P-5 

POZNAM

 

 

Opracowanie: Joanna Brachaczek, Sylwia Kocemba, Joanna Kuśka, Iwona Kwiatkowska,

Jadwiga Siarkowska, Anna Momot.

Program jest zgodny Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego z 2014 r. 

 

Charakterystyka programu

 

Program „Poznam, pokocham, ochronię”  jest programem edukacji przedszkolnej, stworzonym przez nauczycieli pracujących w Przedszkolu Nr 5 w Żorach. Będzie realizowany z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat na przestrzeni trzech lub czterech lat pobytu dziecka w przedszkolu.

Uwzględnia on założenia podstawy programowej w zakresie wszystkich obszarów edukacyjnych:

 • Poznanie i rozumienie siebie i świata
 • Nabywanie umiejętności poprzez działanie
 • Odnajdywanie swego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie
 • Budowanie systemu wartości

Zawarte w programie treści mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane przez nauczycieli, którzy zechcą wnieść własne pomysły uwzględniając przede wszystkim możliwości dzieci. W programie nie ma podziału na grupy wiekowe , a przy jego realizacji stosowana będzie zasada stopniowania trudności by umożliwić dzieciom poszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności zgodnie ze wzrastającymi możliwościami intelektualno – percepcyjnymi.

W programie główny nacisk położono na poznawanie przez dzieci elementów ekologii i ochrony najbliższego środowiska. Wyeksponowano w nim treści ekologiczne zawierające różne aspekty: przyrodniczy, społeczno-moralny, kulturalny i techniczny.

W realizacji programu edukacji ekologicznej w przedszkolu przewidziana jest ścisła współpraca z rodzicami poprzez zapraszanie ich do udziału w przedsięwzięciach ekologicznych oraz zachęcania do podejmowania w domu niektórych przedszkolnych działań ekologicznych.

Niniejszy program umożliwia realizację celów i zadań Programu Ekozespołów, koordynowanego przez Fundację GAP – Polska.

Program zawiera cele  ogólne i szczegółowe, przewiduje zakres umiejętności, jakie dzieci będą zdobywały uczestnicząc w edukacji ekologicznej. Treści programowe ujęto w następujących hasłach: powietrze, woda, gleba, energia, ochrona przyrody i środowiska naturalnego.

 

Formy pracy stosowane przy realizacji programu:

– wycieczki i spacery do różnych ekosystemów

– prace praktyczne na rzecz ochrony środowiska

– udział w akcjach związanych z ochroną  naturalnego środowiska człowieka

– konkursy, quizy, uroczystości o tematyce ekologicznej

– zabawy dydaktyczne, tematyczne

Metody służące realizacji programu:

– pogadanka

– praca z książką

– obserwacje

– eksperymenty

– doświadczenia

– praca w ogrodzie przedszkolnym i kącikach przyrody

– gry dydaktyczne

– zajęcia plastyczne

– opowiadania i opis

– metoda problemowa

– metoda sytuacyjna

Środki dydaktyczne:

– okazy naturalne, filmy, przezrocza, ilustracje, fotografie,  piosenki, wiersze, opowiadania, inscenizacje, odgłosy, zwierząt i ptaków, gry    planszowe,  loteryjki, lupy, mikroskopy i sprzęt do obserwacji.

Cele programu:

I Cele ogólne

 1. Stwarzanie możliwości zdobywania wiedzy i stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznania i zrozumienia otaczającej przyrody.
 2. Umożliwienie dzieciom rozwinięcia praktycznych umiejętności, które pozwolą im aktywnie działać na rzecz przyrody i jej ochrony.
 3. Postrzeganie norm ekologicznych przez siebie samych i innych
 4. Włączenie rodziców do współpracy poprzez angażowanie ich do pomocy w realizacji działań proekologicznych.

II Cele szczegółowe

A Wiadomości:

dziecko zdobywa podstawowe wiadomości   dotyczące:

– słownictwa o treści przyrodniczo-ekologicznej

– ekosystemów, obiektów i zjawisk w najbliższym środowisku

– postrzegania znaczenia i zależności między człowiekiem a środowiskiem

– zasad ochrony przyrody

– segregowania i wtórnego wykorzystywania niektórych odpadów

– potrzeby włączania domowników w działania ekologiczne

B Umiejętności:

dziecko zdobywa podstawowe umiejętności  w zakresie:

     – obserwacji środowiska, jego zasobów i obiektów

– wnioskowania, porównywania, analizowania na podstawie obserwacji

– zabaw i czynności badawczych mających na celu poznanie środowiska

i jego znaczenia

– podejmowania i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów

– przenoszenia doświadczeń i działań przedszkolnych na grunt rodzinny

 

C Postaw:

dziecko kształtuje właściwą postawę wobec środowiska przyrodniczego polegającą na:

     – dokonywanie przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji

– rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań

– szacunku do pracy swojej i innych

– wspólnym z rodzicami podejmowaniem działań na rzecz ochrony  środowiska.

UWAGA: Pełna wersja prezentowanego programu dostępne w P5 (Kącik dla Rodziców)tytulowa

 

Wprowadzenie

Program profilaktyczno- wychowawczy „Jestem istotą społeczną – rozumiem siebie i innych” został opracowany na podstawie diagnozy środowiska wychowanków oraz aktualnych potrzeb wychowawczych. Jest skierowany do dzieci w wieku od 3 – 6 lat oraz ich rodziców i nauczycieli.

Wiek przedszkolny, to specyficzny okres w życiu dziecka, mający istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie w dorosłości.

Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

Ponadto przedszkole poza edukacją i wychowaniem dzieci, powinno także prowadzić działania profilaktyczne, tzn. zapewniające dzieciom zdrowie i bezpieczeństwo, utrwalające wartościowe cechy, a zapobiegające powstawaniu tych niepożądanych.

Niniejszy program profilaktyczno- wychowawczy ma za zadanie uświadomić dzieciom istniejące w życiu człowieka zagrożenia oraz wyposażyć je w umiejętności radzenia sobie z nimi.

Program charakteryzuje się ideą podmiotowości, odrębności rozwojowej, aktywności, samodzielności, pozytywnego obrazu własnej osoby oraz umiejętności dostrzegania, że każdy człowiek jest inny, niezwykły i zawiera w sobie niepowtarzalne wartości

Przy konstrukcji programu kierowano się możliwościami rozwojowymi wychowanków, a układ treści jest zgodny z zasadą stopniowania trudności i wielozmysłowym poznawaniem rzeczywistości.

Dobór bloków tematycznych oraz treści w nich zawartych, maksymalnie wzmacnia mocne strony wychowanków, kształtuje życzliwą, otwartą, twórczą postawę w odniesieniu do szeroko pojętego otoczenia.

Istotnym elementem efektywności programu jest współpraca przedszkola ze

ze środowiskiem rodzinnym. Realizacja programu równolegle wśród rodziców i nauczycieli, sprzyja tworzeniu wspólnego jednorodnego środowiska wychowawczego.

 

Cele programu profilaktyczno – wychowawczego

Cel ogólny:

Przygotowanie wychowanków do współuczestnictwa w życiu społecznym poprzez:

 • Poszukiwanie pozytywnych wartości i promowanie właściwego zachowania,
 • Dostarczenie wiadomości i doświadczeń społecznych, które zmierzają do prawidłowego kształtowania osobowości dziecka.

Cele szczegółowe:

 • Budowanie pozytywnego obrazu własnego „ja”, poczucia własnej wartości.
 • Kształtowanie właściwych postaw moralnych i społeczno- patriotycznych.
 • Kształtowanie tolerancji wobec indywidualności i odmienności drugiego człowieka.
 • Podejmowanie próby samooceny oraz oceny (wartościowanie dobra i zła).
 • Kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyboru.
 • Uświadomienie istniejących w życiu zagrożeń w tym związanych z dostępem do sieci Internet.
 • Kształtowanie umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.
 • Rozumienie i przestrzeganie powszechnie obowiązujących zakazów / nakazów.
 • Uczenie poczucia odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale innych (aspekt moralny.)
 • Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających:
  • (promocja zdrowego stylu życia)
 • Kształtowanie nawyków higienicznych oraz zasad kulturalnego zachowania się;
  • (savoir – vivre na co dzień)
 • Tworzenie warunków służących sprawności i aktywności fizycznej dzieci.
 • Podkreślenie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek.
 • Zrozumienie, jakie są psychiczne, fizyczne i społeczne konsekwencje nałogów.
 • Poszerzenie wiedzy na temat praw i obowiązków dziecka.
 • Uświadomienie konieczności ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
 • Analiza przyczyn powstawania konfliktów i poszukiwanie sposobów ich rozwiązywania.
 • Nauka dialogu – mówienia w sposób otwarty o tym co czują i czego potrzebują- gotowość do radzenia sobie z trudnościami wieku dziecięcego.
 • Rozpoznawanie i nazywanie uczuć własnych i cudzych.
 • Zapobieganie oraz potępianie agresji i przemocy (działania naprawcze).
 • Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i psychicznemu:
  • (promocja postaw asertywnych)
 • Gimnastyka buzi i języka – profilaktyka logopedyczna.
 • Wskazywanie rodzicom możliwości wspierania swoich dzieci.
 • Wzbogacanie wiedzy rodziców o potrzebach psychofizycznych swoich dzieci oraz o metodach udzielania im pomocy.

Adresaci programu

 • Dzieci 3, 4, 5 – letnie uczęszczające do przedszkola objętego programem
 • Nauczyciele zatrudnieni w placówce
 • Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola objętego programem
 • Inne osoby związane z placówką

Metody, formy i sposoby realizacji

Metody i formy powinny być dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci oraz winny uwzględniać wszelkie uwarunkowania dotyczące wprowadzania realizowanych treści.

 

METODY

 • Podające (pogadanka, opowiadanie, historyjka obrazkowa, anegdota i in.)
 • Problemowe (konwersacje, metody aktywizujące typu inscenizacja, drama, gry dydaktyczne, dyskusja, burza mózgów i in.)
 • Praktyczne (ćwiczenia i działania oparte na konkrecie, pokaz, symulacja, spotkania, wycieczki i in.)
 • Eksponujące (np. film, ekspozycja i in.)
 • Programowane (z użyciem np. komputera i projektora)

FORMY

 • Indywidualne
 • Zespołowe
 • Grupowe (jednolite / zróżnicowane)

Uwzględniając różnorodność warsztatu pracy kadry pedagogicznej (doświadczenie, predyspozycje, zdolności, zainteresowania) sposoby realizacji treści bloków tematycznych pozostawiamy otwarte – zależne od inwencji nauczyciela prowadzącego.

W związku z powyższym dokumentem dopełniającym niniejszy program staje się Roczny Plan Pracy Przedszkola i zadania w nim zawarte.

UWAGA: Pełna wersja prezentowanego programu dostępne w P5 (Kącik dla Rodziców)Inne programy realizowane w P-5 

 •  „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – ogólnopolski program edukacyjny – szczegóły tutaj

 • „Przyjaciele Zippiego” – międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego –               szczegóły tutaj

 • „Eco Schools” – międzynarodowy program edukacji ekologicznej – szczegóły  tutaj

 • „Akademia Aquafresh” – ogólnopolski program profilaktyki jamy ustnej – szczegóły tutaj

 • „Czyste powietrze wokół nas” – ogólnopolski program profilaktyki antynikotynowej –             szczegóły tutaj

 • „Bezpieczny Droga” -ogólnopolski program poprawy bezpieczeństwa – szczegóły  tutaj