Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na III i IV tydzień lutego.

III ” Tak mija nam czas.”

 • Pełni dyżur przy nakrywaniu do stołu
 • Odpowiada na zadawane pytania, formułuje własne pytania
 • Podejmuje próbę wspólnego rozwiązywania problemów
 • Cieszy się z sukcesów drugiej osoby
 • uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych  i gimnastycznych
 • podejmuje próbę samodzielnego ubierania się i rozbierania podczas wyjść na podwórko
 • Wie co robi zegarmistrz
 • rozpoznaje i nazywa literę w: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • wymienia nazwy miesięcy
 • rozróżnia zdania – prawdziwe i fałszywe
 • określa wysokość dźwięków
 •  wyraża swoje przeżycia wewnętrzne poprzez różne formy –  ekspresji: słownej, ruchowej, plastycznej, muzycznej
 •   wykonuje pracę na temat zawodu, który chciałoby wykonywać w przyszłości, techniką wycinanki
 • stosuje słowa: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
 • nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc
 • rozpoznaje i nazywa cyfrę 8
 • potrafi układać rytmy i podaje przykłady rytmicznej organizacji czasu
 •  zakłada hodowlę cebuli
 • dostrzega cykliczność zjawisk w przyrodzie

IV „ Czy jesteśmy sami w kosmosie?”

 • wypowiada się na temat Układu Słonecznego
 • opowiada zakończenie opowiadania na podstawie rysunku
 • Poprawnie odpowiada na pytania, poprawnie formułuje pytania
 • wypowiada się na temat wiersza
 • dzieli proste słowa na głoski
 • Rozpoznaje piosenki po melodii nuconej przez nauczyciela
 • Mówi umiarkowanych tonem głosu
 • liczy w zakresie ośmiu
 • wymienia nazwy miesięcy należących do zimy
 • Zna zawody związane z kosmosem np. kosmonauta, astronom
 •  Zna wybrane planety Układu Słonecznego np. Mars, Wenus
 •  Poznaje imię i nazwisko znanego Polaka Mikołaja Kopernika
 •  Porządkuje po sobie miejsce zabawy
 • Słucha uważnie, czeka na swoją kolej do wypowiedzi
 •  uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych
 •  bierze udział w gimnastyce twórczej R. Labana
 • rozumie potrzebę utrzymania odzieży i estetyczny wygląd
 •  zna sytuacje zagrażające bezpieczeństwu  np. samowolnego korzystania z urządzeń elektrycznych
 • rozpoznaje i nazywa literę p: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 •  rozpoznaje usłyszane piosenki i tańce, określa ich budowę (refren, zwrotka)
 • rozpoznaje kierunek linii melodycznej
 • wykonuje formę przestrzenną rakietę z wykorzystaniem plastikowej butelki po napoju
 • wykonuje rakietę strzałkę poprzez umiejętne składanie papieru